104646. lajstromszámú szabadalom • Habbal működő, buktatott tűzoltószerkezet

Megjelent 1932. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 104046. SZÁM. — XVm/b. OSZTÁLY. Habbal működő', buktatott tüzoltókészülék. Exelsior Feuerlöschg'eráte A.-G. cég' Berlin. A bejelentés napja 1930. évi április hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi julius 6-ika. A találmány habbal működő, buktatott tűzoltó készülékre vonatkozik, amelynek a főtartánnyal közös tengelyű, belső tartánya van. A főtartányban ismert módon, pl. 5 nátriumbikarbonátot és szaponint tartal­mazó oldat, míg a belső tartányban vala­mely sav vagy savanyúan reagáló oldat lehet. A főtartányt e találmány értelmében gyűrű alakú, közbenső fallal két kamráról 10 osztjuk, amelyek egyikében a fentenilítéti. alkálikus oldat van, míg a másik kamra a készüléknek üzembehelyézése végett szükségelt buktatása (felbontása) után ke­verőkamrát alkot. A gyűrű alakú, közbenső 15 fal a két kamrát akkora nyílással köti egymással össze, hogy a főtartóny tartalma mindenkor csak oly mennyiségben juthat a keverőkamrába, amely a belső tartányból kifolyó folyadék mennyiségének megfelel. 20 A közbenső falnak azonkívül csonkakúp alakja van és alapjával a tűzoltó készülék folyadéktartánya felé van fordítva, oly cél­ból, hogy a készülék buktatásakor a főtar­tány tartalmának a keverőkamrába való 25 folyását megkönnyítsük. Minthogy a köz­benső fal említett alakja következtében a készülék álló helyzete mellett való töltés alkalmával a beöntött folyadék egy része a csonkakúp fölött összegyülemlenék, ami 30 nem kívánatos, c csonkakúp alakú köz­benső falban, előnyösen a főtartány fala közelében áteresztő nyílásokat létesítünk, amelyeken keresztül a folyadék a főtar­tány ba folyhat. 35 A találmány további jellemzője, hogy a keverőkamrában a fuvókába való belépési helyen habképzőkamrát létesítünk. Evvel azt érjük el, hogy a tűzoltó készülék már kezdettől fogva kifogástalan minőségű ha-40 bot lövel ki. Evvel szemben az eddig isme­retes készülékek olyanok, hogy a fecsken­dezés kezdetén, ha csak rövid időn át is, fotyadékot 1 öveinek ki. A habképzőkamrából a szokásos, fecs­kendő fúvókán kívül egy, biztonsági sze- 45 lep gyanánt működő segédfuvóka is ága­zik ki, amelynek tengelye azéval párhuza­mos. Ha a tűzoltó készülékben a buktatás után piy -iiagy nyomás lépne fel, hogy a biztonsági í szelep működésbe jön, akkor a 50 segé(lt'u\ól|án keresztül kilövelt hab nem vész kárbá, minthogy a fő- és segédfuvóka megegyező tengelyiránya következtében a fűzfészket-két habsugár fogja érni. A habbal működő, ismert tűzoltó készü- 55 lékeknél az egyik oldatot tartalmazó, belső tarfáiiy nem volt kivehető. Evvel szemben a találmánybeli tűzoltó készülék töltőcsöve olyan méretű, hogy a belső tartány a töltő­nyíláison keresztül kiemelhető, miáltal a 60 készülék könnyebben tölthető. A mellékelt rajz a találmánybeli tűzoltó készülék kivileli alakját példaképen mu­tatja. Az * 1. ábra az álló helyzetben lévő tűzoltó 65 készülék függőleges hosszmetszete. A 2. ábrán a biztonsági szelep gyanánt mű­ködő segédfuvóka hosszmetszetben látható, míg a 3. ábra a segédfuvóka egyes alkatrészeit 70 külön-külön tünteti fel. A tűzoltó készülék (f) főtartányának bő (t) töltőcsöve (o) tömítőgyűrű közbeikta­tása mellett (n) fedéllel zárható el. E (t) töltőcsövön keresztül vezetjük be a (g) 75 belső tartányt, amelybe valamely sav ke­rül. A belső (g) tartány alsó vége a (h) támasztó készülékbe nyúl. A (g) tartány nyakán alkalmas módon (1) kosár van megerősítve, amelyben a (g) tartány szá- 80

Next

/
Thumbnails
Contents