104638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy víztartalmú, különösen lignites barnaszeneknek és más csekély értékű tüzelőanyagoknak minőségi megjavítására

Megjelent 1932. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104638. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás nagy víztartalmú, különösen lignites barnaszeneknek és más csekély értékű tüzelőanyagoknak minőségi megjavítására. Schistek Georg* mérnök és Kahane Emil vállalati igazgató Wien. A bejelentés napja 1931. évi május hó 8-ika. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi május hó 23-ika A barnaszén szárítása jelentékeny me­legmennyiséget igényel, viszont a szénnek kb. 350°-nál meginduló és gyakorlatilag 850°-on felül lefolyó bomlása hőtermelés-5 sel jár; éppen ezért a lepárlókemenee fő­munkája a szón szárításából áll, míg a tulajdonképpeni lepárlás jóformán sem­miféle meleghozzávezetést nem igényel. Ha a szenet a szárításhoz szükséges hő-10 mérséklet fölé hevítjük, akkor, még mi­előtt a szón tulajdonképpeni bomlásához és az exotermás folyamathoz szükséges alsó hőmérsékleti határt elórnők, már 300 és 350° között bekövetkezik a szén j|5 minőségi megjavulása, amit mesterséges belső elszenesedésnek nevezünk. A talál­, mány ezeken a jelenségeken alapszik és ^nyege az, hogy a munkába vett nyers­j anyagot, célszerűen külön előzetes szári-S0 tás nélkül, olyan hőmérsékletre hevítjük, . mely éppen elégséges a lepárlási, vagyis az exotermás folyamat megindítására és az ennek során csekély mennyiségben ke­letkező lepárlási terméknek szabályozott $$ mennyiségű, folytonosan hozzávezetett '; ^előnyösen előmelegített) levegővel tör­",'ijfenő elégetése útján ezen a hőmérsékleten ^tartjuk, oly módon, hogy a lepárlási ter­jf^kek részleges elégetésével ós a pozitív d^raBkciómeleggel együtt a nyersanyagnak a szárítása, mint a mesterséges belső ejiesedóse egyetlen munkafolyamat­külső meleghozzávezetés nélkül végbe. Ily módon a szárítás, vala­ha visszamaradó szén fűtőértékének ceny megnövelése a lepárlási tér­arány lagosan csekély részének el­ei elérhető anélkül, hogy a nyers­anyag jelentékenyebb mértékben páro­lódnék le. 40 Az eljárás kivitelére a nyersanyagot megtelelő, pl. vasból készült reakcióstar­tányban felülről lefelé vezetjük. A tar­tányba alulról szabályozható mennyiségű égési levegőt vezetünk be, az illanó bom- 45 lástermékek kivezetése fent történik. A távozó gázokat célszerűen az égési le­vegő előmelegítésére használhatjuk fel. A kész termék a reakcióstartány alsó vé­gén levő kieresztőn távolítható el, akár 50 időszakosan, akár pedig folytonosan. Az első töltés meggyújtása után a nyers­anyaghoz állandóan annyi égési levegőt vezetünk, hogy azt a legalsó hőmérsékle­tet, amely a nyersanyag bomlásának meg- 55 indítására (ami általában 330 és 370° kö­zött történik) éppen elegendő, a távozó lepárlási gázok elégetésével fenntartsuk. A reakcióstartány különböző magasságú szintjeiben, a hőfok pontos megfigyelé- 60 sére pirometereket rendezünk el s magát a tartányt, a szokásos módon, megfelelő vastagságú hőszigetelő anyagróteggel bo­rítjuk. A minőséget megjavító, úgynevezett 65 nemesítő eljárás hatását az alábbi elem­zési adatok tüntetik fel és pedig a barna­szén eredeti és feldolgozás utáni állapo­tában. Az elemzéssel ellenőrzött esetben nedves, barna színű, levelestől egész egye­netlen törésű és láthatóan fás szerkezetű szén minőségét javítottuk fel fénytelen fekete szénné. A kemence legforróbb öve­zetének átlagos hőmérséklete 350° volt. A javított termék a kiindulási anyag sú­lyának 50%-át tette ki. 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents