104591. lajstromszámú szabadalom • Készülék, mely a gépkocsinak valamely tárgyhoz való ütődését állandóan jelzi

Megjelent 1932. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104591. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Készülék, mely a gépkocsinak valamely tárgyhoz való ütődését állandóan jelzi. Kapitány Antal gyáros Pesterzsébet és Juhász Gábor vendéglős Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 26-ika. A találmány oly készülék, mely a gép­kocsinak valamely tárgyba, pl. gázoláskor az elgázolt személyhez való ütközését az ütközés, illetőleg a gázolás után optikai 5 úton állandóan jelzi. A jelzést a gázoló kocsivezető nem tüntetheti el, minekfoly­tán a legközelebbi őrszem rögtön tudomást szerez a megtörtént gázolásról. A vétkes kocsivezető csak a rendőr közbejöttével 10 tüntetheti el a jezést, aminek megtörténte után folytathatja útját. A rajzon a találmány egy foganatosí­tási alakja van példaképpen feltün­tetve. Az 15 1. ábra a készülék egyik felének néze­tét, a 2. ábra pedig másik felének nézetét mu­tatja. A 3. ábra az 1. ábra III—III vonala sze-20 rinti metszete. A 4. ábra az 1. és 2. ábra IV—IV vonala szerinti metszete. Az 5. ábra az 1. és 2. ábra V—V vonala sze­rinti metszete. A 25 6. ábra az 1. és 2. ábra VI—VI vonala szerinti metszete. A 7. ábra a találmány gépkocsin alkal­mazva. A találmány alkatrészeit befogadó tok 30 az (1) és (2) tokrészekből áll, amelyek egy­másba helyezve az (1) tokrész fenéklapjá­ból kinyúló és (3) spirálrugóval körülvett, szabad végükön csavarmenetes (4) csap­szegek, (1. és 3. ábra) és a rájuk csavart 35 (5) csavaranyák segélyével, egymásban csúsztathatóan összeköthetők. Mindkét tokfal a (6) deszkalappal van kibélelve. Az (1) tokrészben több, a feltüntetett ki­viteli alaknál, pl. három dugaszkontaktus (7) aljzata van (1. és 4. ábra), amelyek 40 felső lapjához a (7) aljzatban levő (8) hü­velyek furatának meghosszabbítását ké­pező (9) furatos (10) gumilap van erő­sítve, amely furatokba a (2) tokrészre erő­sített egymással fémesen összekötött (11) 45 kontaktuspeckek nyugalmi állapotban, úgy nyúlnak be, hogy a (8) hüvelyt nem érintik. Az (1) tokrész fenéklapján a (12) hasítékkal ellátott (13) kapocsvas van, ez­zel szemben pedig a (2) tokrészen a (14) 50 rugó hatása alatt álló (15) kampó van csuklósan rögzítve, amely kampó a készü­lék nyugalmi helyzetében a (13) kapocs­vason felfekszik (5. ábra). A (15) kampó közelében a (16) nyílás van a (2) tokrész 55 homlokfalán, amelyet a (17) tolóajtócska zár el. Ezt a (17) tolóajtócskát a hatóság csukott helyzetben a (18) plomba segélyé­vel leplombálja. Az (1) tokrész fenéklap­ján a (19) rugó hatása alatt álló, a (20) 60 forgáspont körül forgó, célszerűen élénk színűre festett (21) jelzőtárcsa van elren­dezve, amelyet nyugalmi helyzetében vagyis az 1. ábra szerinti helyzetében a rugalmas (22) kampó rögzít (1. ós 6. ábria). 65 amellyel szemben a (2) tokrészben a (23) csapszeg van. A (7) alajzatokban levő (8) fémhüvelyek párhuzamosan vannak az akkumulátorhoz vezető (24) vezetékbe kapcsolva, amelybe azonkívül a kocsi tet- 70 szőleges helyén elrendezett, (25) jelző­lámpa van beiktatva. A készülék (1, 2) tokja, a használatos lökhárítókhoz hasonlóan, a kocsi mellső részén van elrendezve (7. ábra) és követ- 75 kezőképpen működik. Ha a kocsi, illetőleg a készülék (1, 2) tokja menetközben valakihez ütődik

Next

/
Thumbnails
Contents