104521. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távbeszélő kagylók és hasonló készülékek fertőtlenítésére

Megjelent 1933. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104521. SZAM. — vil/j. OSZTÁLY. Berendezés távbeszélő kagylók és hasonló készülékek fertőtlenítésére. Amberg József iparművész Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 21-ike. A nyilvános és magántávbeszélő állo­másokon eddig nem alkalmaztak oly hy­giéuikus berendezést, amely a fertőzés ve­szélye ellen a kagylót használó egyént 5 megvédte volna, mert tudvalevő, hogy kü­lönösen a nyilvános állomások kagylói, rádióhallgató kagylók és effélék, egész­ségügyi szempontból, nagy veszélyt rejte­nek in'agukban. A kagylókat, egymás 10 után, számos egyén használja, akik közöli fertőző beteg víagy bacillushordozó is le­het, úgy hogy a betegség csirái az egész­séges emberekre is átterjedhetnek. Ez a körülmény inditó oka a találmány 15 értelmében szerkesztett, fertőtlenítő be­rendezésnek. A találmány egy célszerű, kiviteli alak­ját a mellékelt rajz szemlélteti. Az 1. ábra. a berendezés oldalnézete, a 20 2. ábra elölnézete és a 3. ábra hosszmetszete. A rajzokon (a) az alapdeszka, amelyre ía fából vagy más szilárd anyagból való (b) test van. rögzítve. Az utóbbi tetszőle-25 ges alakú lehet. A rajzon feltüntetett, ki­viteli példában oly henger, amelynek a2 (a) alaplapra rögzített felülete, tengelyé­vel ferde szöget zár be. A hengeres (b) henger hordja a kagyló 30 fertőtlenítésére szolgáló, (c) bársony, plüss Vagy hasonló szövettel bevont, gömb­szele talakú (f) testet. Az (f) test és (c) huzhta közötti, a 3. ábrán (e) betűvel je­lölt részt tetszőleges, fertőtlenítő hatású lanyaggal töltjük meg. A rajzon (f) betű- 35 vei jelölt, gömbszelet alakú test helyett más forgástestet is használhatunk, amely­nek domború felülete, -a homorú klagyló­fe] iilethez illeszkedik. Az (f) gömbszeletet a (b) tartón pl. (d) esav'arral rögzíthetjük. 40 Használat céljából a kagylót, fertőtlení­tése végett, az isimertetett berendezésnek fertőtlenítő szerrel átitatott (c) szövetré­széhez dörzsöljük, úgy hogy a. kagyló felületéhez tapadó bacilliusokat a fertőt- 45 lenítőszer megsemmisíti. A találmány a feltüntetett, példakép­peni kiviteli alaktól eltérően még sokféle­képpen kiképezhető anélkül, hogy a lé­nyege változna. 50 Szabadalmi igények: 1. Berendezés távbeszélő-, rádió- vagy más hasonló kagylók fertőtlenítésére, jellemezve (b) tartóra szerelt domború (f) testtel, amelynek felületén tetszőle- 55 ges (e) fertőtlenítőiszer, valamint az utóbbit burkoló (c) szövetréteg fekszik. 2. Az 1. igénypontban védett fertőtleníu'5 berendezés egy kiviteli alakja, a.zzal jellemezve, hogy tetszőleges rögzítő- 60 szervvel (szeg, csavar, stb.) alaplapra, falra, asztaliba, stb. van erősítve. 1 rajzlap melléklettel. í'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents