104507. lajstromszámú szabadalom • Doboz, illetve más efféle tartály fedője

Megjelent 1933. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKj|pH| SZABADALMI BÍRSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 104507. SZÁM. XIII/íl. OSZTÁLY. Doboz, illetve más efféle tartály fedője. Haiisen Gusztáv kereskedő Altona. A bejelentés napja 1931. évi március hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi január hó 22-ike. Ismeretesek dobozzárak, még pedig konzerv-, cipőkrém- és egyéb dobozokon, ahol a doboz fenekéből kiálló gomb áttöri a földelet, hogy a gombra gyakorolt nyo 5 mássa-l megkönnyíthessük a doboz nyi­tását. A találmány szintén ilyfajta zárú dobo­zokra vonatkozik ós lényege, hogy a nyitó­gomb nem a doboz fenekéből, hanem egy 10 közbülső fedélből áll ki, amely nyitott do­boznál, a doboz fedelén belül, a fedél ká­vájának nyúlványain fekszik fel. E megol­dás előnye az eddig ismert dobozzárakteal szemben, mindenekelőtt, hogy ugyanazt a 15 födelet bármely magasságú dobozra egy­aránt alkalmazhatjuk. Az eddig ismeretes dobozzárak hátránya volt az is, hogy a nyitógomb az általa elfoglalt fedélnyílást csupán nehezen, sőt rendszerint egyálta-20 Ián nem tömítette el. Ha azonban a gomb. a találmány szerint, közbülső fedélből emelkedik ki, akkor nincs is rá többé szükség, hogy a gomb és a fedélnyílás kö­zötti tömítésről gondoskodjunk, hiszen 25 amikor a dobozt bezárjuk, akkor a köz­bülső fedél szorosan a doboz kávájának ellenébe feszül és így kellő tömítés jön létre a doboz és a fedél között. A rajzok az új doboz egyik, lapos kivi-30 teli példáját, vázlatos keresztmetszetekben tüntetik fel, ahol a doboz teljes magassága csaknem ugyanakkora, mint a födél ká­vájáé. Az 1. ábra a dobozt zártan, a 2. ábra pedig nyitás közben tünteti fel. 35 A doboznak (a) feneke, (b) födele és (c) nyitógombja van, amely utóbbit a (cl) közbülső födél hordja. Ha a dobozt kinyit­juk, akkor — amint a 2. ábrából látható — a (cl) közbülső fedél a (b) fedél kávája- 40 nak (bl) szűkítésein, orrain, vagy egyéb nyúlványaim nyugszik. Ha a dobozit be­zárjuk, akkor a (cl) közbülső fedél a do­boz aljának káváján fekszik fel és a (b) födél erősen odaszorítja azt. A doboz aljá- 45 nak kávája, az (al) helyen, célszerűen ki­dudorodik, hogy a (b) fedél kávája ru­galmasan feszüljön a doboz aljára. Amint már említettük, az ilyen, vala­mely (cl) közbülső fedéllel bélelt födelet. 50 tetszőleges magasságú dobozokra egyaránt alkalmazhatjuk. Szabadalmi igény: Doboz, illetve más eféle tartály, jelle­mezve a doboz födelét áttörő, nyitó- 55 gombot hordó és a doboz nyitott álla­potában a fedél kávájának szűkítésein, vagy egyéb nyúlványain nyugvó, köz­bülső fedéllel. 1 rajzlap melléklettel. PaIlas nyomda. Bwlapest

Next

/
Thumbnails
Contents