104457. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés pupinkábelek csévemezőiben fellépő üzemkapacitások mérésére és kiegyenlítésére

Megjelent 1933. évi október hó 1-én. j> MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104457. SZÁM. — vil/j. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés pupinkábelek csévemezőiben fellépő üzemkapacitások mérésére és kiegyenlítésére. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest, mint az Oesterreichische Siemens-Hchuckert-Werke wieni cég- jogutódja. A bejelentés napja 1929. évi jalins hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 10-ike. Pupinkái)elekben az egyniásiria követ­kező cséveimezok üzemkapacitásainak in­glaidoizásiaijt úgy egyenlítik ki, hogy a feá­beilbe a kábelen eszközölt mlérélsiek útján 5 megélllapíltoitt nagyságú fcapaoitáisiofoa.t építenek be. A találmány oly eljárásra vonatkozik, amelynek segélyével az e kon­denzátorok beépítéséivel öissziefüiggő méré­sek készre eilfetoteiteitit kábelekben, illetőleg 10 üzemiben álló telepekben egyszerű módom és máinden üzemzavar nélkül esizlklözöllhe­tők. Ez az eddigelé isimért el já.ráisokkial nem volt lehetséges. Az új eljárás továbbá lehetővé teszi azlt is, hogy a kábel egyszer 15 elért jósági főikéit állandóan inieílíiairiísuk, mert a káibel ellenőrzése az új eljáróís se­gélyével üzemzavar nélkül lehetséges. A találmány szerinti. eljárás lényege, hogy a kábel látszólagos ellienállásáit az 20 úgynevezett haitiáirfrekvencia fölött fekvő frekvenciájú méröáramimial mérjük. A mé­résit a csévennező tetszőikiges helyén, cél­szerűen a kondenziátöTikaimiianityúb/an vé­gezzük. A fieinlteinillített hatórtfrekvmeia. a 25 ma használatos kélterű kábeleiknél ca 2750 Hertz. A látszólagos ellenállás ez esieitben főleg kapaeitív. A csévemező csiillíapítá&á­tcl fügigő reális ellenálláisikoanponiens a kiaipaeitív komponenst észrevehetően neim 30 befolyásolja, épp így észre neim vehető a szomszédos csévemezők kiapaciiításaiinak; befolyása. Célszerű, ha a méréiseikeit cta 1.5 relatív frekvencia meilleitlt végiezaük, úgy hogy 2750 Hertz hinitárfrekivmciávail 35 bíró veizeééíkeiknél a mérőáiram frekven­ciája oa 4000 Hcintz, Emellett a látszólagos effiieinállási független attól, hogy a mérés heilye a tekercsimezőhen, hol fieiklsiziik. A rajz a tailállmány szerimlti mérőberen­dezés példakéintti kiviteléit vázlatosiain miu- 40 .tatja. Enineií lényeges rélsz© a kapacitás­rnéröhíd a (cl) éís (c2) konstans kondenzá­torokkal, a beállítható (hangolható) (c3) és (c4) komdémzáítorroklkal éls a (v) trans­foirmátorra (kapcsolt (t) hallgatóval. A 45 miérőhidiat az (u) transíoirlmláltoron cnsiait­liakozitaitatt (w) áram.forrásbóil a fenit meg­adott frekvenciával bíró váltakozó óraim­má 1 tápláljuk. A kábel mérendő cisiéve­mezőjét (iml)-gyieil jelöltük. A mezőt 50 egyébként az (a) ós (b) vezetékek ós az. azelkhez csatlakozó (s) pupincsélvék jelein­tik. A szomszédos mezőkeit (ím) és (<m2)­veil jelöltük. A mérőhidlaít a híd egyes ágainak meg- 55 felelő megválasztása és az (u) és (v) irans,formát orofcnak a (w) áramforrással; és (it) hallgaitóivial szembeni frekvencia­hielyieiinek íigyetleoi b e vé t el é vei úgy képez­hetjük ki, hoigy a híd bekapcsolása csialc 60 igen csekély, gyakorlatilag elhanyagol­ható shuntot kjépez a mérendő csévemező miellleltlt. Ennek következtében az öisiszes méréseket üzemben álló törzs- és négyes­vezetékek melllett végezhetjük el és 65 ugyancsak a kábel üzemi állapotában építhetjük be a járulékos konidienzÉitoiro­kait. A m ér ő frek ven e i át közvetve köny­nyen eileinőnizhetjük azáltal, hogy egy­egy kondenzátornak hiaitásáit egyrészt a 70 mlérőhíd egyik ágában, másrészt a cséve­mlezővel párhuzamosan kapcsolva miegfl-

Next

/
Thumbnails
Contents