104444. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető cipősarok

Megjelent 1933. évi október hó 1-én. MAG TAR KIRÁLYI jBUHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104444. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Kicserélhető cipősarok. Hammer Károly magánzó Hamburg-. A bejelentés napja 1931. évi március hó 17-ike. A találmány fegyverzet-lemezzel ellá­tott, levehető cipősarok, hosszhasítékkal és a helytálló cipősarkon állandóan rög­zített tartó-, illetve reteszelőkészülékkel, 5 mely saroknak lényege, hogy a reteszelő­készülék egy fémtömbből és azzial egyol­dalúan összekötött rugólemezíből áll, ame­lyen, mellső végén, a síkből kiálló retesz­előnyúlvány van, amely a levehető sarok 10 rátolásakor fegyverzetlemezének oldalsó bevágásaiba betolódik. A rajz a kicserélhető sarok két kiviteli alakját példaképen tünteti fel, az 1. ábra a sarok felülnézete, a ráerősített 15 rögzítőkészülékkel, a 2. ábra az első ábra A—B vonala sze­rinti függélyes metszet, a 3. ábra a rögzítőkószülék alulnézete, a 4. ábra az utóbbinak oldalnézete, levett 20 rugólemezzel, az 5. ábra a sarok fegyverzetlemezének fe lülnézete, a 6. ábra ugyané lemeznek távilati képe a belső oldaról tekintve, a 25 7. ábra a sarok, fegyverzetlemez, rög­zítőkészülék és a kicserélhető sarok ke­resztmetszete, a 8. ábra az előbbi ábra C—D vonala sze­rinti megfelelő metszet, a 30 9. ábrta egy férficipő sarkához való fegyverzetlemez, a 10. ábra a kettő egyesítése, valamint a részben lehúzott, kicserélhető saroknál láthatóvá váló rögzítőkészülék, a 35 11. ábra az E—F vonal 'szerinti metszet. Az (1) sarkon a (2) nyílásba bevezetett (3) csavarok segélyével a (4) fémtömböt rögzítjük. Utóbbinak hátsó (5) részére a rugalmas (6) lemez van forrasztás, vagy máseféle útján erősítve, amelynek (7) 40 nyílása a (4) tömbhöz való símüláskor a sima (8) vezetőpecken fekszik fel. A 4-ik ábra a két egymásról leemelt részt mu­tatja. A (6) rugólemez alsó öldalán a négy­szögletes, keresztalakú vagy más alakban 45 kiképezett (9) nyúlvány van. Normális helyzetben a (6) rugólemez tehát a 4-ik ábrán pontozottan ós a 2-ik ábrán teljes vonallal kihúzott helyzetet foglalja el. A rugalmas (6) lemez mellső végével £0 túlnyúlik a sarok belső élén (1. és 2. ábra). A rögzítőkészülékkel az 5. és 6. ábra sze­rinti, fémből készült (10) fegyverzetlemez működik együtt. E fegyverzetlemez tompa oldalán a (11) bevágás van, két oldalsó 55 (12) kivágással, amelyek együtt kereszt­alakot alkotnak. Az oldalsó (13) szárnyak alsó oldalukon ékalakúan vannak kivágva (6. ábra). A fémből kicsákózott (14) csú­csok a 6. ábrán eredményes vonallal fel- 60 tüntetett (15) gumi- vagy bőrfolt tartá­sára valók. A helytálló cipősaroknak a kicserélhető bőr- vagy gumisarokkal való egyesítése céljából utóbbit ia 6. ábrán látható hely- 65 zetbe hátulról toljuk a I nyíl irányában a négyszöletes (4) fémtömbre, illetve a ru­galmas (6) ellentartólemezre mindaddig, míg a két tompa oldial egymásfölé kerül. E rátoláskor az ékalakúan kiélezett (13) 70 felületek a négvszögletes vagy kereszt­alakú tömbbe (9), ütköznek úgy, hogy a rugalmas lemez elnyomódik, illetve a laza sarok felé nyomódik. Az ezen irány­ban való kitérés lehetősége céljából, a le- 75 vehető saroknak a lemezrugó hosszának és szélességének megfelelő (22) kivágása van. Mihelyt a (9) tömb az oldalsó (12)

Next

/
Thumbnails
Contents