104433. lajstromszámú szabadalom • Beálló kerekek forgató-korongos vezérművel

Megjelent 1932. évi október hó 1-ón. MAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍÜÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 104433. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Beálló kerekek forgató-korongos vezérművel. Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft cég- Essen. A bejelentés napja 1931. évi február hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi január hó 10-ike. Javaslatba hozták már kéttengelyű közúti vasúti járműveknél a tengelytá­volságnak akkénti növelését, Hogy a fu­tók ©r eleeket az egyébként helytálló, azaz a 5 jármű hossztengelyére merőlege? tenge­lyek végei körül mint függőleges ten­gelyek körül géperejű járművek mellső kerekeinek módjára egyformán forgas­suk el. 10 A sínen haladó járműveknél azonban, ellentétben a géperejű járművekkel, a fu­tókerekek síkja között merőlegesen mért távolságnak állandónak, nevezetesen a nyomtávolsággal egyenlőnek kell lennie, 15 vagyis kell, hogy a forgó-alvázban együvé tartozó két kerék forgáspontjainak egy­mástoli távolsága a kerekeknek az alap­állásából való növekedő elforduláshoz ké­pest bizonyos görbében növekedjék. 20 A találmány beálló kerekes vezérmű sí­men haladó oly járművekhez, melyeknél előnyösen tengelynéküli kerekeket haszná­lunk. A találmány szerinti beálló kere­keknek nincs sem átmenő tengelyük, sem 25 pedig tengelycsonkjuk. Az ilyen futóke­rekekkel felszerelt forgóalváz különösen előnyösen végig alacsony padlózatú köz­úti vasúti járműveken alkalmazható. A forgó-alváz mindkét futókereke, me-30 lyek nemcsak, hogy nincsenek közös ten­gelyen, hanem tengelyük egyáltalában nincsen (hogy a nem rugózott súlyt a mi­nimumra csökkentsük), egyenesen, azaz a sínek felületére merőlegesen tartandó. 35 Azonkívül lenni kell ezen tengelynélküli beálló kerekek hajtására alkalmas hajtó­műnek, végül pedig egyrészt a futókere­kek és a forgó-alváz között, másrészt a forgó-alváz ós a járműszekrény között 40 összeköttetést létesítő kapcsolatnak. Mindezen feladatokat megoldja az aláb­biakban ismertetett beálló kerekes és for­gató-korongcs vezérművel felszerelt szer­kezet. A mellékelt rajz a találmány két példa- 45 képeni kiviteli alakját vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra a kétkerekes alvázat felülnézet­ben. egyenesben, vagyis alapállásban mu­tatja. A 50 2. ábra ugyanazt görbületben, amikor a kerekek ferdén állanak be. A 3. ábra oldalnézet, a hajtómű elhagyása mellett. A 4. ábra a kerék elülnézete egyenesben, 55 míg a hozzátartozó szerelvények csak részben vannak feltüntetve. Az 5. ábra végül a kereket görbületben, vagyis ferdén beállva tünteti fel; a 6. ábra pedig a találmány szerinti, be- 60 álló kerekes és forgató-korongos vezér­művel felszerelt szerkezetnek oly kiviteli alakra való értelemszerű átvitele, mely­ben a forgató-zsámoly nem egymással szembenálló két kereket, hanem tendem- 65 szerű két kerékpárt vezérel. Minthogy az ily tendemkerekek elfordu­lásai aránylag szűk határok között mo­zognak, ezek is egy-egy ülés alatt helyez­hetők el úgy, hogy hosszú kocsikat is, 70 melyek egyébként csak mint négyten­gelyű kocsik képezhetők ki, a találmány szerinti forgató^korongós vezérművel, melyet felhasított forgó-alváznak nevez­hetnénk, alacsony padlózat fenntartása 75 mellett szerelhetqkÉy.. A forgó-alváz wKte két (1) haránttar­tóból áll, melyeknek vízszintes és függőle­ges (2) ívpályái, valamint egyszerűség kedvéért a rajzon fel nem tüntetett, a ko- 80

Next

/
Thumbnails
Contents