104378. lajstromszámú szabadalom • Árnyék-szék-csésze

Megjelent 1932. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104378. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Árnyékszék-csésze. Spieth Gusztáv Adolf igazgató Berlin-Wilmersdorf. A bejelentés napja 1931. évi április hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1930 évi junius hó 28-ika. A találmány oly árnyékszék-csészére vonatkozik, mely különleges alakjánál fogva az azt használó egyéntől messze­menő, higiénikus követelmények betartá-5 sát követeli meg, a kényszerítetten helyes használat mellett azonban nagy kényel­met nyújt és a használó egyén egészségét messzemenően megvédi a káros követ­kezményektől. jq Javaslatba hoztak már árnyékszék-csé­székeit mtelilső sziéles öblösödésisieil éis, ennek megfelelően elül megszakított ülődeszká­val. Az ilyen csészék azonban nem nyiij­tottak biztonságot a célszerűtlen haszná­ig lat ellen akkor, ha az egyén túlságosan előre ült. Azonfelül nem történt gondos­kodás aziránt, hogy a felső lábszár fel­takart részei ne kerüljenek érintkezésbe a csésze mellső részével. 20 Javasolták továbbá oly árnyéksaék-csé1 ­széket is, melyeknek kb. a közepén, mind­két felől, rövid ülődeszkái vannak. Ez utóbbiak azonban elül és hátul kellemet­lenül lejtősek, úgy hogy üléskor nem 25 nyújtanak kellő támasztékot a hátnak. Azonkívül elül nem eléggé öblösek és mellső peremrészük nem emelkedik. A találmány szerinti árnyékszék-csészé­nek elegendő széles, felül patkószerűen 30 határolt, vízszintes vagy csak gyengén lejtő ülés-része van és ehhez elői*e nyúló, keskeny kidomborodás csatlakozik, mely a tulajdonképeni csészetesttel való csatla­kozás helyén előbb erősen lejt, azután 55 pedig elül, fokozatosan, magasra emelke­dik. Az árnyékszék-csésze ülés-részének e különleges kiképzése a használatnak csak egyetlen módját engedi meg, neve­zetesen a patkóalakú ülőhelyen meglehe­tősen hátul való ülést. Ennélfogva a fel- 40 takart testrészek a csésze részeitől kény­szerűségből távoltartatnak, míg a felfelé nyúló türemlés a mellső és felső vagy külső csészerészek bemocskolását gátolja meg'. Az árnyékszék-csészét tehát a mellső 45 rész kényelmetlen alaki kiképzése követ­keztében csak a hátsó részen ülve hasz­nálhatjuk és ennél a helyes használatnál az tiszta marad. A találmány két példaképeni, kiviteli 50 alakja a csatolt rajzon látható és pedig az 1. ábrán az ülődeszka nélküli, kiviteli alak axonometrikus ábrázolásban, míg a 2. ábrán az ülődeszkás, kiviteli alak, mely a használatban igen előnyösnek mu- 55 tatkozik. A (!b) cisészetestnek (a) talpa ós az, öib­lítővezetékhez csatlakozó, hátsó (d)) cső­csonkja van. A tulajdonképeni (b) csésze­testhez viszonyítva, keskeny, mellső (c) 60 kidomborodás felső pereme meredeken eső és erőteljes (f) ívelést vagy öblösödést mutat. A (c) kidomborodás, elül, az emel­kedő (g) boltozatban vagy magas türem­iésben végződik. A tulajdonképeni (b) 65 csészetestnek (e) pereme van, melyen a 2. ábrabeli kiviteli alak szerint (h) ülés nyugszik. Szabadalmi igény: Árnyékszék-csésze patkóalakú üléssel és 70 mellső kidomborodással, melyet az jel­lemez, hogy a vízszintes vagy gyengén lejtő, patkóalakú üléshez, elül, a kidom­borodás felső szélén, a használó egyén teste által be nem födött helyeken, ol- 75 dalsó öblösödések és ezekhez, mint a csészének mellső, felső elhatárolása, kiemelkedő türemlés csatlakozik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents