104362. lajstromszámú szabadalom • Többrészű fürdőkád

Megjelent 1933. évi szeptember hó 242-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104363. SZÁM. — XXT/a. OSZTÁLY. Többrészű fürdőkád. Franki Jakabné szül. Feldmár Olga magánzónő Újpest. A bejelentés napja 1929. évi január hó 9-ike. A találmány oly többrészű fürdőkádra vonatkozik, amely oldalnyílásos, teknő­alakú fejrészből és ennek oldalnyílásához tömítően kapcsolható lábrészből áll. 5 Az ilyen fajtájú ismert fürdőkádak több teknőalakú részből állanak, melyek vagy teleszkópszerűen egymásbacsúsztat­hatók, vagy pedig szögvasból való kari­máiknál egymáshoz csavarolandók. A te-10 leszkópszerű egymásbacsúsztatás egyik fő hátránya, hogy az egyes teknőalakú ré­szek közötti tömítés megbízhatóan alig létesíthető és amennyiben az összeállítás­kor a tömítés kifogástalannak látszik is, 15 a kád használata közben a tömítés újból könnyen megszűnhet, mert az egyes teknő­alakú részek könnven és a fürdés közbeni változó terheléstől függően egyenlőtlenül deformálódnak. A teknőalakú részek ösz-20 szecsavarolásának, ámbár a tömítés szem­pontjából megbízhatóbbnak látszik, vi­szont az a hátránya, hogy az összeszerelés munkája annyira nehézkes és hosszadal­mas, hogy a fürdőkád szétszedhetőségó-25 nek előnye gyakorlatban nem juthat tel­jesen érvényre. A jelzett hátrányokat a találmány ér­telmében úgy küszöböljük ki, hogy a fürdőkád lábrésze fazékszerű (azaz egyik 30 végén fenék által zárt, üreges alakzat, melynek meg nem szakított köpenyfelü­lete van és melynek nyílását szegélyvas­tagítás övezi) és hogy a teknőalakú fej­résznek a lábrész nyílását övező szegély­kő vastagításnak a fejrész oldalnyílásába körös-körül való befogására szolgáló szervei vannak. Miután fazekaknak sugárirányban gya­korlatilag nem engedékeny alakjuk van, 40 nyílásuk szegélyvastagításán megbízható tömítés eléréséhez mindenkor elegendő nagy nyomást fejthetünk ki anélkül, hogy a lábrész káros deformálódásától tarta­nunk kei! lene. Ezenkívül a fazék ós fejrész oldalnyílása közötti kapcsolat az oldal- 45 nyílásnak hasítékos csőtoldat alakjában való készítése esetén igen egyszerű módon gyűrűs tömítés alakját nyerheti, melyet egyetlen szerv (fogantyú) működtetése által könnyen feszíthetünk vagy oldha- 50 tunk és mely tömítő hatását a fejrész tet­szőleges terhelése esetén is állandóan meg­tartja. A fazékszerű lábrész további előnye, hogy egyrészt belső tere fürdéskor fekvő 55 elrendezésénél fogva hő-, illetve gőztáro­lót ad és hogy másrészt a szétszedhető fürdőkád egyik alkotóeleméül minden háztartásban egyébként is szükséges hasz­nálati tárgyat (mosófazék, mosdótál) hasz- 60 nosítottunk, melyet a fürdőkádtól füg­getlenül külön is felhasználhatunk. Az 1. ábra a teljes fürdő vételére össze­állított fürdőkád oldalnézete. A 2. ábra a kád lábrészét tűzshieílytre felál- 65 lítva mutatja és egyúttal azt dis sízieimléltetíi, hogy a kád teknőalakú fejrészével álló helyzetben mikép kapcsolható össze. A 3. ábra a két részdarab közötti tömítés nagyobb léptékű részleges metszete. A 70 4. ábra a kád teknőalakú fejrészének az 1. ábra A nyila értelmében vett homlok­nézete. Az 5. ábra félfürdő vételéhez szükséges láb­rész tengelymetszete. A 75 6. ábra ez utóbbi lábrész használati módját szemlélteti. A 7. ábra metszetben mutatja a szétszedett fürdőkád részdarabjainak használaton ki­vüli egymásbahelyezését. 80

Next

/
Thumbnails
Contents