104361. lajstromszámú szabadalom • Készülék csillámlemezek előállítására

Megjelent 1933 . évi szeptember hó 239 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 104361. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Készülék csillámlemezek előállítására. Borér József gyáros Breitenbach (Basel m.). A bejelentés napja 1930. évi májas hó 10-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1929. évi május hó 20-ika. A tfal álmán y oly készülékre vonatkozik, melynek segélyével csillámlemezeket csil­lámpikkelyek felhasználásával állítha­tunk elő, amelyet szívóihatás révén egy 5 mozgó szállítófelü 1 etre juttatunk és ennek segélyével a leadóhelyhez vezetünk. A találmány lényege abban van, hogy a szál­lítófelületet alkotó szitát vízszintes pá­lyán, ugyancsak vízszintes formalemezek 10 Vagy hasonló tartóalkatirészek fölé vezet­jük, melyeket végtelen láncok vagy ha­sonló szerkezetek hordanak, és melyek ezek révén egymás után, vízszintes hely­zetben, a csillámlapocskákkal vagy pik-L5 kelyekkel megrakott, szítta alá jutnak és ezzel együtt tovavándorolnak, hogy a szívóhuzaim megszakítási helyén, az ezen megszakítás folytán szabaddá vált ós a szitáról lehulló csillám,pikkelyeket réteg !0 alakjában felvegyék és a ragiasztóhelyre vezessék, mire a formaiéinez eknek a ké­szüléken keresztül való vándorlása egy­szer vagy többször, a kívánt lemezvastag­ság eléréséig megismételhető. 5 A csatolt rajz a találmány szerinti ké­szülék példáképpeni megoldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a készülék függélyes hosszmet­szete, a, 0 2. ábra részleges végnéze.t'ei, a. 3. ábra felülnézete. A,z (1) akna fölött, mélyet (2)-nél csil­lámlapoeskákkal táplálunk és mely alul, a csillámlapocskáknak az aknában állandóan 5 lebegésben való tartása céljából magában véve ismert módon (3) nyonióventilátor­ral van összekötve, a felső aknainyíláson túl jiobbirányban folytatódó (4) saívó­kamra van, mely alul nyaitatt. A (4) szívókamirát alul a szállíitófelületeit al- 40 kotó, a (6) hengereken járó hajién kony (5) szita súrolja, melyét a (6) hengerekkel összekötött (7) szíjhajtás, va­lamint a (7a) lánchajtás (2. és 8. ábra) se­gélyével akként keringtetünk, hogy a 45 szita, vízszintes pályán, a felső aknanyí­lás fölött és közvetlenül a (4) szívókamra alatt jár át Ezen az úton az (5) sízita alsó oldala a (4) kamrában az alább jelzendő módon létesített szívóhatás révén a szí- 50 tára felszívott csillámpikkelyekkel rakó­dik meg. Az ekként, létesült csilliámréteg az (5) szitával együtt az (x) nyíl irányá­ban (1. és 3. ábra,) tova.vándorolva, a (8) formalemez,-sorozat egyik formlaleniíeze 55 fölé jut, mely a (4) kamra oly helyén, ahol a szívóhatás még érvényesül, vízszin­tes helyzetiben csatlakozik az (5) szitához, hogy vele ©S Si< rajta, függő esillámréteggel együtt tovavándorol jon. A (8) formaiéin e- 60 zek mindegyike, két hosszoldalán, két egymással párhuzamosan járó végnélküli (10) lánc két-két (9) csapjára van felfüg­gesztve. A végmélküli (10) láncokat a ké­szülék állványának oldalpofáin ágyazott 65 (11) lánckerekeken vezetjük és 0, (12) hajtószerkezet segélyével keringtetjük. A (8) formaleuieziek a (10) láncok között sza­badon csüngenek, úgy hogy azok ama pon­tokon, amelyeken a láncok mozgási iránya 70 mtegváltoziik, nem hatnak zavarólag. A formaiemezek, melyek mindegyike egy­egy alátétlemezzel van bevonva, az (5) szitához tapadó osillámréteget felveszik, mihelyt a csillámrétegre gyakorolt szívó- 75 hatás megszűnt. Ez az (5) szita vándorlási út jának (15) pontján következik be, ahol a szita a (4) szívókanira ssiját elhagyja.

Next

/
Thumbnails
Contents