104351. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő vezénylő berendezés

Megjelent 1933. évi szeptember hó 202-én. MAGYAR KIRÁLYI S||jp| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104351. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Távbeszélő vezénylő berendezés. Siemens & Halske Aktieng-esellschaft Hauptniederlassung" in Bérliu, Zweigrniederlassinig- in Wien. A bejelentés napja 1929. évi február hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi február hó 8-ika. Ismeretesek oly távbeszélőberendezé­sek, melyek egy főállomásból és egy ket­tős vezetékhez pámhuzamosan kapcsolt so­rozatos mellékállomásokból állanak, mely 5 mellékállomások a főállomással beszélhet­nek, egymás közt azonban nem érintkez­hetnek. Ilyen rendszerek „Despatchiing-System" címen is ismereteseik és főként vasúti pályaudvari szolgálatokban talál-10 nak alkalmazást. Ezeknél a rendszereknél a vonatok üzemét irányító főállomás a kettős vezetőkre kapcsolt mellékállomások mindegyike részére egy választókulccsal van ellátva, amely egyszerű körülfordítás 15 által eigy ütközőig mozdul el és visszaifelé­mozigása közbein a kívánt, neki megfelelő állomást kiválasztja és felhívja. A kivá­lasztott állomáson a hívójel rendszerint rövid és csak addig tart, míg az adó-20 választókulos bütykös tárcsájának egy hosszú fogával a kontaktusrugócsoport mentén elhalad. Ezenkívül e rendszerek­nél a ve vő választókat nem egy, hatnem rendszerint töibb lökéssorozat állítja be. 25 Az ily, lépésben kapcsolt készülékeiknél a vevő-választóművek beállítása lényegesen hosszú időt kíván, dacára annak, hogy a hívás rövid idejű. Ezek az ismeirt választókészülékek azzal 30 a további hátránnyal is bírnak, hogy azok nem mindig azonnal üzemképesek, hanem azokat előbb egy kulcs által történő fel­húzás útján üzemre kész helyzetbe kell hozni. Ezenkívül aránylag nagy terjedel-35 műek. A találmány értelmében a központban villamosain hajtott forgóválasztók, célsze­rűen normális kivitelű választók vannak elrendezve, melyek forgásuk közben a hí­vott állomást jellemző, áramlökésekből 40 álló lökéscsoportokat küldenek ki. A vá­lasztó áramkörökkel kézzel kezelt kap­csoló berendezések, célszerűen billentyűs kontaktusok vannak összekötve, amelyek­kel a választók forgathatók. Ezenkívül 45 célszerűen mindegyik beszédállomáson egy billentyűs kontaktus és egy forgó­választó van. A választóberendezésnek ily kiképzése mellett egyrészt különösen elő­nyös a kapcsoló eszközök térbeli elosztása, 50 mert a közönséges billentyűk alakjában kiképezett gerjesztő kontaktusok kompen­diózus alakúak és laz azokhoz tartozó forgó-választók egy messzebb fekvő he­lyen lehetnek elrendezve, — másrészt rö- 55 videbb a hívási idő és a választóberende­zés lényegesen könnyebben kezelhető, mert a forgó-választók mindemkor üzemre kész állapotban vannak és egy billentyű egy­szerű lenyomása által azonnal megkezd- 60 hetjük a választó áramlökéseik küldését. A hívási időt még jobban megrövidítet­tük azáltal, hogy a működtetett forgó­választó a választási helyzet elérése után csak igen rövid ideig (néhány tized má- 65 sodpercig) tartó késleltetést szenved és ezután azonnal nyugalmi helyzetébe tér vissza. Emellett a beszédállomás kapcsoló eszközei úgy vannak kiképezve, hogy a forgó-választó késleltetése elegendő ahhoz, 70 hogy a választott helyein a hívás megkez­dődjék, amely azután a hívási folyamattól függetlenül hosszabb időn keresztül be­kapcsolva marad. A rajz a találmány szerinti kapcsolási 75 rendszernek vasútüzemi célokra szolgáló példakiénti kiviteli alakját mutatja. A rajz középső és felső része a központ

Next

/
Thumbnails
Contents