104340. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés gyüjtősínleágazásokhoz

Megjejl<^'i933. évi szeptember hó 15-én. /: IIAGYAR KIRÁLYI M^MK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104340. SZÁM. Vll/G. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés gyüjtó'sínleágazásokhoz. A. E. G. Union Elektrizitáts-Gesellschaft cég- Wien. A bejelentés napja 1930. évi október hó 31-ike. Elektromos kapesolótelepeken, különö­sen oly hálózati állomásokon, amelyekben az energia elosztására több leágazás' van, ismert módon úgy kerülhetjük el külön 5 terhelési kapcsolónak, különösen olájkap­csolónak minden egyes ágba vfaló beépíté­sét, hogy csupán egy eltoltíatóan kiképe­zett kapcsolót alkalmazunk és hogy ezt a mindenkori szükségletnek megfelelően a 10 kapcsolandó ágba ká.pcsoljuk be (a bontó kapcsoló áthidalásával). Ez intézkedés al­kalmazása akkor lehetséges, ha az olaj kapcsolót kapcsolási műveletek elvégzé­sére csak átmenetileg használjuk, tehát 15 ha túláramok elleni tartós védelemre'nem kell szolgálnia. Másrészt az is lehetséges, hogy helyt­állóan elrendezeti kapcsolót segédgyüjtő­sínnel való alkalmazásban az egyes le-20 ágazásokba felváltva kapcsolunk be. Ezzel sziembein a találmány oly elrende­zés, amelynél az olajkapcsoló egyrészt, pl. transzformátort tápláló leágazásban túl­áiraimok elleni védőkapcsoló, másrészt pe-25 dig más, nem védendő leágazásokban kapcsolási műveleteket is Végez, ahol is ezenkívül a kapcsolóitól megkívánt telje­sítmény mindkét esetben teljesen külön­böző lehet. A mellékelt rajz 1. ábráján, 30 mely a találmány szerinti berendezést szemlélteti (1) a főgyüjtősiineket, (2) a,z érkező energia hoizizávezetésiélt, (3) a sie­gédigyüjtősinieket, (4) egy túláriam elleni védelem nélküli leágazást jelez; (5) egy 35 túláraimolk ellen védeni kívánt leágazás, (6) jelöli az összes leágazásokhoz alkal­mazott olajkapcsolót, (7, 8, 9, 10) bomtó­kapesiolók (11) a kapcsoló maxknáláram­kiikapcsolóját tápláló transzformátor, ille-40 tődéig primer relé. A berendezés működése a következő: A túláram1 ellen védeni kívánt, (5) le­ágazást a, (2) hozzávezietés az (1) fő gyüjtősínen, (6) olajkapcsolón, (3) segéd­sínen és (7) bontókapcsollóii át táplálja. 45 Tiíláram fellépése esetén a kikápesoiásít (6) o/lájikapcsoió az e kapcsoló kioldóbe­rendezését tápláló (11) transzformátoron áít eszközli. Ha megterhelés alatt kívánjuk a, (4) 50 leágazást az olajkapcsoiló útján lekap­csolni, úgy az (5) leágazás (8) bontókap­esolóját zárjuk, e leágazás táplálása te­hát közvetlenül a főgyüjtősínen át törltéi­nik, Ezután a (6) olajkapcsiolót éls a, (7) 55 bontókapcsoilót nyitjuk. Az eddig hatásos maximálkioldást tehát hatályon kívül helyeztük. A (6) olajkap­csiolót a (9) biontókapcsolómak a (4) leága­zásiba való helyezése után isméit zárjuk, 60 Eziultáin a (10) bontókapcsolót isi zárjuk, simii által a (4) leágazás a fősínné kapcso­lódik, miire a (6) és (9) bontókapcsolóit nyitjuk. Az olajkapcsolót most már a (7) bontó- 65 kapcsoló bekapcsolásával zárhatjuk és is­mét bekapcsolhatjuk az (5) leágazás áramköréibe, ami által a m'aximáJlánaimVé­dieilem egyúttal ismét hlaitásos. Az, olajkapesolót tehát a védetlen (4) 70 leágazásokban a maximális liefeapcsioláisii tieljeisiíitmény kihasználásával és a védett leágazásiban tetszőleges kisebb lekapcso­lás! teljesítmény beállításával allkailimaK-hatjuk, ami a találmány további előnyéit 75 jelenti. Kapcsolási hibák elkerülésére előnyös, ha az egyes kapcsolóikat ismert módon kölcsön ösen elr et e s zel j íi k.

Next

/
Thumbnails
Contents