104329. lajstromszámú szabadalom • A kémény kályhacsőcsatlakozási nyílását elzáró szerkezet

Megjejl<^'i933. évi szeptember hó 15-én. /: MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104329. SZÁM. — IL/H. OSZTÁLY. A kémény kályhacsőcsatlakozási nyílását elzáró szerkezet. Pál Károly bádogos Gyömrő. A bejelentés napja 1931. évi január hó 29-ike. A kémény kályhacsőcsatlakozási nyílá­sát, ha a kályhacső nincsen beillesztve, fémsapkával zárják le. Ez a fémsapka, a legtöbb esetben, nem zár tömítően, erő-5 sebb szélnél a kéményből korom kerül a helyiségbe, a fémaspka könnyen kieshet, nyári hónapokban a kémény viszonylag hidegebb, tehát nagyobb fajsúlyú, azon­ban bűzös levegője, a tömítetlenségeken 10 át, a helyiségbe áramlik. Sok olyan lakás van, amelynek nem minden szobájába ál­lítanak kályhát, hanem egy kályhával több helyiséget fűtenek. Télen, a kályha­nélküli helyiségek kályhacsőcsatlakozási 15 nyílását lezáró fémsapka körüli tömítet­lenségeken át, a viszonylag melegebb le­vegő, a kéményen keresztül távozik és a helyiséget erősen lehűti. Kevéssé iskolázott emberek, főként falu-20 helyen, az említett hátrányok ellen, úgy védekeznek, hogy a kémény kálylhaeső­esatlakozási nyílását ronggyal, kóccal, pa­pírossal tömik el. Kéménytüzeknél ezek az éghető anyagok a legveszedelmesebb lalkás-25 tüzeket okozhatják. Az előzőkben említett hátrányok elke­rülésére, sok helyen, főként központi tü­zeléssel ellátott épületekben, a kémény kályhacsőcsatlakozási nyílását befalazzák. 30 Ha a központi tüzelésinél beállott üzem­zavar miatt vagy bármely más okból a helyiségben fűteni kell, úgy a befalazást ki kell bontani. A kibontott nyílás a leg­ritkább esetben pontos körkeresztmetszetű 35 úgy, hogy a beillesztett kályhacső körül is levegő jut a kéménybe és a légihuzamot, a tüzelés hatásfokát rontja. A kályha­csőre tolt fémgyűrű csiak elfedi a szem elől a réseket, azonban a tömítetlenséget 40 nem küszöböli ki. Ugyanezek a hátrányok mutatkoznak, természetesen, nemcsak az újonnan bontott falnyílásoknál, hanem teljes általánosság­ban mindazon tüzeléseknél, .amelyeknél, bádogcsövek vezetik az égéstermékeket a 45 kémény falában kiképezett csatlakozó­nyíláshoz. A leírt füstgázelvezetéis további hátrá­nya, hogy sok helyen a kályhacsövet, ki­esés és tűzveszély elkerülésére, túl mélyen 50 tolják a kémény csatlakozó nyílásába. A kályhacső belső vége ilyenkor, a helytelen beillesztés következtéiben, a kéménybe ha­tol és ezáltal a léghuzamot és a tüzelés ha­tásfokát rontja. 55 A kályhacső, a legtöbb esetben, külön rögzítések nélkül, részben a kémény csat­lakozó nyílásában függ, részben a kályha füstgázkivezetőesőcsonkjára támaszkodik. Ez a megerősítés bizonytalan úgy, hogy a 60 kályhacső könnyen kieshet, tűzveszélyt okozhat és a korom a kéményből a helyi­ségbe kerülhet. A kályhacső kiesése, fő­ként kéménytisztítások alkalmával vagy kisebb méretű kályháknál, azok kis mér- 65 tiékű -elmozdításakor, gyakori és sok kelle­metlenséget okoz. A találmány szerinti elzárósz-erkezet, melyet a falba építünk be, mindezeket a hátrányokat teljesen kiküszöböli, a kály- 70 hacsövet betolt helyzetében, önműködően rögzíti, a kályhiaesőnek a kéménybe való betolását, szabálytalan beillesztését, meg­akadályozza. A kályhaeső kihúzásakor a szerkezet önműködően zárni, korom ném 75 juthat a helyiségbe. A kályhacső, a beto­lásakor, önmaga nyitja a zárt szerkezetet. A kezelés egyszerű, a szerkezet előállítási költsége csekély, üzembiztos, a tűzveszélyt kizárja. 80

Next

/
Thumbnails
Contents