104317. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés ferde tárcsás hajtású égési erőgépek önműködő szabályozására

Megjejl<^'i933. évi szeptember hó 15-én. /: MAGYAE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104317. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés ferde tárcsás hajtású égési erőgépek önműködő szabályozására. Szombathy Miksa mérnök Wien. A bejelentés napja 1931. évi január hó 30-ika. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi január hó 31-ike. A találmány ferde tárcsás hajtású égési erőgépekhez való szabályozó eljárásra és hozzá tartozó berendezésre vonatkozik, amelynél a löketnek és sűrítésnek viszo-5 nya egymástól egyértelmű függőségben változtatható, úgy hogy nagy termikus hatásfokot és robbanástól való teljes biz­tonságot érünk el. A löket és a sűrítés előállítása önműködően történik, lígy hogy 10 a vezetőnek csupán a munkanyomást kell tetszés szerint szabályoznia. Emellett a, gép teljesítményével az eddiginél nagyobb mértékben alkalmazkodhatunk a szükség­lethez. Munkanyomás alatt itt és a követ-15 kezőkben a hengerek mindenkori gáznyo­másainak összegétől származó dugattytí­erőket értjük. Emellett a gép üresj árasá­nak megfelelő munkanyomást zérus mun­kanyomásnak nevezzük. 20 Az önműködő elállításhoz már javasolt centrifugális szabályozóknak, mivel a centrifugális erő a fordulatszám négyzeté­vel növekszik, az a hátrányuk, hogy bi­zonyos magas fordulatszámnál minden 25 körülmény között a legkisebb löketet ál­lítják be. Ez oly teljesítménydiagraimmot eredményez, amely közönséges, de nagyobb méretű gépétől csak kevéssé tér el és sok­kal kisebb előnyöket biztosít, mint a löket 30 és sűrítés viszonyának tetszés szerinti, pl. kézel való előállítása, ami azonban gép­erejű járművek számára nem előnyös. A találmány szerinti, önműködő eljárás ez­zel szemben majdnem változatlan teljesít-35 mény fenntartását nagy fordnlatszámha­tárok között a legnagyobb fordulatszámig és csekély tüzelőanyiagfogyasztást csekély vagy zérus munkanyomásnál szintén tág fordulatsKámhaitárok között tesz lehetővé. E célból a löket egész elállítási terjedei .JQ mén csupán a fordulatszámnak és a mun­kanyomáenak egyúttal való változtatásá­nál megyünk végig, míg ha csak a fordii­latiszámat egymagában, vagy csak. a munkanyomást változtatjuk, e terjede- 45 lemnek csak egy .részén kell végigmenni, még pedig a munka.nyomiási növekedésénél vagy a fordulatszám, csökkenésénél a löket növekedése értelmében, a munka­nyomás csökkenésénél és a fordulat- 50 szám növekedésénél a lökéit csökkenésé­nek értelmében. Ezáltal a géppel a leg­nagyobb forduilartiszálmig kielégítően nagy teljes nyomású teljesítményt, kis vagy zérus nyomás mieillietó pedig nagyon csie- 55 kély tüzielőanyagfogyiaisztiásit érhetünk eil. A teljes munkanyomás és a zérus munka­nyomás között lévő munkanyomásoknál a löket elállítási terjedelmének megfelelő középértékeit is tartunk be. 60 A mellékelt, rajz a találmány példaként! foganatosítás! alakját szemléltelti, még pedig az 1. ábra a gép tengelymenti metszete, a 2. és 3. ábra a ferde tárcsa alátámaisizr g5 fásának két foganatosítása módját szem­lélteti és a 4. ábra csillapító elretndezás teragiöly­meínitii mietiszertét mutatja. A ho'ssziránybain eltolható:, Z-allakban 70 hiaj'lítoitlt (1) forgatltyúteinigely az (5) csap­ágyban elütcilha^ó és foirgialtihaltó, a (6) csap­ágyban eltolható, e csiapág.gytail azonban a tokban cl is forgatható. A tengely jobbra a (7) állítógyűrűben a (8) csapiban és a SQ (9) állítógyűrűbem folytatódik és a (10)

Next

/
Thumbnails
Contents