104301. lajstromszámú szabadalom • Nyomtató-eszköz és ily eszközök sorozatát gyüjtő tartó

Megjejl<^'i933. évi szeptember hó 1-én. /: MAGYAR KTRÍLY1 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104301. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Nyomtatóeszköz és ily eszközök sorozatát gyűjtő tartó. Addressograph Company cég: Chicagro, mint Richter Elmer Fuiiston chicagói lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi május hó 10-ike. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1929. évi május hó 10-ike. A találmány nyomtató eszközökre és oíly berendezésekre vonatkozik, mielyeknak segélyével a nyomtató eszközök sorozata osizltályoízáJs vaigy nyom!áls céljából a tartó-5 köretben akként gyűjthető, hogy változita­táisok lehiethségfisek, akár egyes nyomtató eszközök öl távolításával, akár további esz-i közök hozzáladáisávöl, akár a meglevőknek fielcserélésóveíl, anélkül hogy a tartóiban 10 lévő nyorntatóeszk öziök sorainak jó illesz­kedése befollyálsollitiatnék. Ily módon a szabványos sonk őzökkel kásiz,ülhetnek a nyomaitok. A itialálmámyt különösen telefomtámsiasiá-15 gok hiaszmálhaítják, melyek az eflőfizieltőik osztályozott névjegyzékeit mindéin válto^ ziás figyelemibevételével nyilvántartják, hogy oly előfizetők is gyorsain hívhatók legyenek, akiknek a neve a nóvsorbam 20 még neon jelieaait meg, vagy alkiilknek tele­f onszá rnia. vallaimelly okból megváilitoaott. A találmány szerint olyan töbtaoros, tö­mör nyomtatófarmáit készítünk, melynek minidéin sara egy-egy tele fonelőfizető ne-25 vének, lakcímének és telefonszámának megfelelő nyomtató betűből áll, a telefon­könyvben szokásos elrendezésben. Miután; az egyes serformákban változásökaít esz­közölhetünk, a telefon-névsor miinidlig kur-30 rens lesz, mlertt a változások végiig figye­lembe viamnak véve. Ezeknek a fonmálk­niaík leinyomatait különböző osatályok és a telefonkezelők szabályos időköeaölkjbeii megkapják. A központok feljegyzésed ily 35 módon mindig helyesek lesznek, ami gyors és pontos szolgáliaitoit tes'Z leihetővé. A találmány továbbá oly tömöfr és szii­láírd egysoros nyomitatófoirma; melybe a betűk bie vanmak verve és melynek véglein töibíb formát felvevő tartóbai oldíhaitóan 40 bekapcsolható eszközök vannak. A találmány szerintii nyoirnitlaitóforma, célszerű kiivíiitelii alakja fém ősikből van, melynek középső mezejében vaniak a be­vert nyomitaitóbetűk és ettől kéitollidlallit eigy- 45 egy hossz-szegély fekszik, miely a beitűk beverésii műveletéit megkönnyíti. Az oldial­sziegélyiek utóliaigas kihajlítáBia után vá­lyús alakziaítot kapunk. A találmány további kivilteli alakjánál 50 a féimiösíkoin, a batűmező két végéin, nyúl­ványok vannak, melyek kiliajlításuk után a beitűmezőt megtámasztják, mimellett a nyomítiatóforfmák ajkai a tartóm eltelyfr­zieitit rögzítő szervekbe kapcsolódnak. 55 A találmány szerinti n yomtaitó formá­kat felvevő tartóinak oly rögzítő .szervei vannak; melyekbe az egysorois nyomtató eszköz végei biekapcsolódmak. A kapcsolat olyan, hoigy az egyes nyomtató eszközök 60 kicserélhetők, a nyomtató eszközök sorai jó ilíleszkedélsiéftiiek befolyása nélkül. A mell ékelt najz a találmány tárgyá­nak példáiképpen! megoldási alakját szem-. 1 élteti.' Az 65 1. ábra egybetűsoros nyomtató eszköz a xonomietirikus képe, a 2. ábra enniak az előállítására való fém­csík, a középső mezőbe bevert betűsor­ral. A 70 8. ábra. a nyomtató eszközöket felvieivő tartó, ahol dis a nyomtató eszközök egyike behelyezés vagy eltávolítás közben elfog­lalt helyzetben vara. A 4. ábra metszet a 3. ábra 4—4 vonala 75 ezer int. Az

Next

/
Thumbnails
Contents