104237. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bizonyos kapacitású távjelzőkábelek előállítására

Megjelent 1932. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jfflmflg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104237. SZÁM. — VLL/J. OSZTÁLY. Eljárás bizonyos kapacitású távjelzőkábelek előállítására. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. cég-Budapest, mint a Siemens-Schuckert-Werke Aktiengesell­schaft berliii-siemensstadti cég1 jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi julias hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi julius hó 27-ike. Ismeretes oly eljárás, bizonyos kapaci­tású táv j el zőkábelek előállítására, amely­nél kis kapacitású kábelek kapacitását két esévepont között azzal hozunk bizonyos 5 értékre, hogy a két osévepont közé na­gyobb kapacitású kábeldarabokat kapcso­lunk és az egész kábelszakaszt a két eséve­pont között arra a kapacitásra hozzuk, mint a szomszédos tekercsmezők kapaci-10 tásaii. Kitűnt, hogy sok esetben nem sike­rül a párok és négyes üzemkapacitásait egyenlő mértékkel fokozni. Ezek a nehéz­ségek főleg olyan kábeleknél lépnek fel, amelyeiknél több különböző vezetékvastag-15 ságú egyes ereket alkalmazunk, úgy hogy gyakran valamely pár üzemkapacitása más növekedési értéket mutat, mint a né­gyesek. Ezen hátrány kiküszöbölésére két tekerospont közé oly kábeldarabot kap-20 csolhatnánk, amelynek kapacitása vala­mivel kisebb, mint a tényleg szükséges kapacitás és azután a hiányzó kapacitás­értéket kondenzátorok beiktatásával pótol­hatnék. Ekkor azonban az iá hátrány mu-25 tatkozik, hogy minden egyes négyesbe hat kondenzátort kellene bekapcsolni, t. i. négy kondenzátort a részkapacitások nö­velésére, a kívánt négyeskapacitás eléré­sére — és további két kondenzátort a 30 szándékolt párkapaicitás létesítésére. Ha a négyes kör kapacitása számára való négy kondenzátor nem egyenlő nagy és nem egyenlő villamos tulajdonságú, vagy pe­dig, hogyha hőfokkoeffiei emsiik és vál-35 tozó jelenségeik egymástól eltérőek és az idő folyamán megváltoznak, akkor mel­lékbeszód zavar ok léphetnek fel. Ezek on­nan származnak, hogy a bekapcsolt kon­denzátorok a részkapacitásokkal párhu­zamosan feküsznek és ha egymással nem 40 egyenlőek, asymimetriákat okoznak. A találmány szerint ezeket a hátrányo­kat elkerüljük, ha a bekapcsolandó kábel­darabokat akként méretezzük, hogy a né­gyeskapacitások nagyságát elérjük, míg 45 a. párok kapacitását kisebb értéken tart­juk, mint ahogy ez a két tekercspont kö­zötti kábelszakasz páirkapacitásámak nagy­sága tekintetében szükséges volna. Mi­után mérésekkel megállapítottuk, hogy 50 milyen kapacitásértékek hiányoznak, ezt a hiányzó értéket minden egyes pár erei közé helyezendő kondenzátor alakjában pótoljuk. így mellékbeszédzavarok nem keletkezhetnek, mert a bekapcsolt konden- 55 zátorok a részkapacitásokkal nem feküsz­nek párhuzamosan. A rajzon példaképpeni kivitelként csil­lagnégyes kapacitási! kábel van feltün­tetve, amelyben az (1, 2) erek az első 60 párt, a (3, 4) erek pedig a második párt képezik, (cll, cl2, cl3, c!4) számjegyekkel a í• észkapacA tásokat jelöltük, amelyeknek abban az esetben, ha a kábel mellék­beszédmentes, egyenlő nagyoknak kell 65 lenniök. A 2. ábrában a kívánt kapacitás elérésiére a kábelszakaszba iktatott kábel­darabot szemléltettünk, amely úgy állít­tatott elő, hogy a szükséges kapacitásokat még nem értük el teljesen. Hogy a kívánt 70 értékeket megkapjuk, a (c21, c24, c22, c2S) kapacitások a nég y eskapaei tás fokozá­sára, a (c-25, c26) kondenzátorok pedig a párkapacitások fokozására vannak a kí-

Next

/
Thumbnails
Contents