104230. lajstromszámú szabadalom • Egyesített szobabútorzat

Megjelent 1932. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104230. SZÁM. — YIII/c. OSZTÁLY. Egyesített szobabútorzat. Lombos Alfréd református lelkész Bonyhád. A bejelentés napja 1931. évi május hó 19-ike. Az egyesített szobabútorzat három sa­játságos modell egyesítéséből, vagyis há­rom főrészből áll: egy ebédlő asztalinak használható író-5 asztalból (1. ábra), egy ággyá átalakított nappali pamlag­ból i(2. ábra) és egy különféle szekrényeket és mos­dót magába foglaló szekrényből (3. ábra). LO Az íróasztal i(l. ábra) a pamlagból ala­kított ágynak fejét képezi, miután a. fő­részeik megfelelő és alább körülírt módon egymáshoz vannak kapcsolva. Az íróasztalnak (1. ábira) közvetlenül a L5 kettős fedele í(a) alatt agy kihúzható felső fiókja (b) ós ez alatt a jobb oldalon egy kisebb fiókja (c) van. Viszont ezalatt, vagyis az íróasztal jobb Jelében van egy kihúzható és ülésre alkalmas felsőlappal ÍO nyíló kis szekrényke f(B), amely iroda­széknek, papírkosárnak, vagy szobaür­széknek is használható. Ettől balra, vagy­is az íróiaszta Inak deszkafaMal (d) elvá­lasztott bal fele (e) az ülő egyén lábai ré­!5 szere szabadon maradt ür. A válaszfal elején (d) egy láb van, amely egyben a válaszfal magriögzítéséül szolgál. Az író­asztal jobb és bal oldalán összehajló lá­bakra (ig) támaszkodó és ülőhelyül szol-0 gáló csapólapok vannak alkalmazva, me­lyek felcsatoihiaitók (C). Az íróasztalnak az ágy felől csuklópántokkal i(u) egybekap­csolt kettős fedele tasztalilapja) van (a), ameily kinyitva a lap felső részéin alkal-5 mázott polcra i(f) támaszkodik. Az író­asztal ezen felső lapja kinyitva kétszere­sein megnagyobbított ebédlőasztalul szol­gál. Az íróasztal a pamlag vázával (alré­szévei) össze van. kapcsolva <4). 0 A pamlag >(2. ábra) alrésze (D) felül nyitott és az ágynemű elhelyezésiére szol­gál. A nyitott alvázát (I)) a ruganyos pamlag (h) fedi, amely az íróasztal felőli végén <i) felemelhető. A pamlag másik végének alsó része i(j) csuklópántokkal 45 van laerősítve. A paimlagmak ugyanezen a végén, a felső szélére (k) ugyancsak csuklópántokkal egy felamieühető sezlon­párina (1) van felerősítve, amely az ággyá való átalakítás alkalmával kifordítandó 50 és a fekvőhely meghosszabbítását cé­lozza. A szeikriéiny (3. ábra) belül függőleges irányban i(im-n) főrészre viain osztva, mely­nek baifele (F3) a polccal ós fogasokkal 55 felszerelt ruhaszekrényt képezi. Az ajtó a szakirány bal oldalán van alkalmazva (o). A szekrény jobb fele ismét három részire van osztva, felső i(p), középső i(r) ós alsó részre i(s). A felső (p) rész képezi a pol- 60 cokkal ellátott pohárszakrényt, amelynek ajtaján kívül tükör van alkalmazva. A középső (r) rósz — miután sem a szekrény ágy felőli oldalán (FI), sem a szekrény (F4) oldialián ajtaja nem lévén, — az 65 éjjeli szekrényt pótló fülkét képezi. Az alsó (s) rósz képezi a polcokkal ellátott fehőrneműszekrényt. A szekrény jobb ol­dalának (F4) ifelső i(p) és alsó (s) rekeszei­nek ajtajai ugyancsak oldalt nyílnak (t). 70 A szekrény hátsó oldalán (F2) középma­gasságiban egy leereszthető és ismét fel­csatolható, a mosdótál elhelyezésére szol­gáló függő állvány lap van (G), amely használat után felkapcsolva egyben elta- 75 karja az éjjeli asztalka mögött lévő pol­cos toilette rekeszt (v). A szekrény tetején lévő oldalkoiriáitök (x) könyvek elhelye­zésére polcfU'l szolgálnak. A szekrény homlokzati oldalára i(Fl) a pamlag alrész 80 magasságában, két oldalt. két erős vas­rúd (y, z) vain erősítve, amelyek a fekvő-

Next

/
Thumbnails
Contents