104190. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kikapcsoló és fékszerkezet gépjárművekhez

Megjelent 1932. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI ÜIROSÁG SZABADALMI LEIRAS 104-190. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Önműködó' kikapcsoló és fékszerkezet gépjárművekhez. Róna József gyáros és ifj. Werfl Márton művezető Budapest. A. bejelentés napja 1931. évi január hó 14-ike. A találmány kilka.pcsoló- és fékszerkezet gépjárművekihez, mely akikor, hia a jármű meneit közbe® akadáilyofcbiai ütköizák egy­részt a hiajtótengely és a diff ériéinél áiltein­> gely (kerékhajtás) közötti tengeilyköités önműködően oildjia;, máisrészt a. járművet ugyanekkor önműködően befékezi. A szer­kezet beállítása és kiképzésiéi célszerűen olyan, hogy csiak akkor lép működésbe, ha ) a jármű már bizonyos, előre meghatáro­zott sebességet ért el. A találmány szerinti szerkezettel elér­jük, hogy a jármű az összeütközés után a lehető legrövidebb út leírása után önimű­> ködően megáll és helyéről mindaddig nelm távozhat el, amíg a féket meg nem oldjuk és a tengelykötéisit újból be nem kapcsol­juk. Emellett az elrendezés olyan lehiet, hogy a fék oldását és teingalyköitiés újboili ) bekapcsolását maga a jármű vezetője nem végezheti öl, haneim csak hatóságii köziéig közben jöttével, vagyis a jármű neim indít­ható el addig, aímíg hatósági közeg közibe nem lépett. Ennek elérésére a kaipesolószier­> kezietet teljesen csukott, zárható és leplom­bált szekrényben helyezhetjük el, mely­nek plombá ját és zárját csak hatósági közegnek szabad kinyitni. A zár kulcsált is célszerűen leplombált helyen őrizzük. I Ezáltal lehetetlenné tesszük, hogy a jár­mű vezetője az öBsizioiütközés színhelyéről elmeneküljön, illetve ez a körülmény a zár megvizsgálásával utólag bármikor megál­lapítható. i A találmány értelmében továbbá úgy a kika.pcsaló- mint a fékszerkezet a vezető­ülésről és célszerűen a kocsi belsejéből is működésbe hozható, úgy hogy a szerkezet egyúttal abban az esetben ha a rendes üzemfék felmondta a szolgállatot, pótfék, 40 illetőleg vészfék gyanánt is használható. A találmány értelmében a motontengely és a keréktengely hajtószerkezete közé iktatott tengelykötóst elreteszelő szerke­zet tartja beiktatott helyzetiben. Ezt az 45 elreteszelő szerkezetet, az ütközés pillana­tában a jármű homlokoldalán elrendezett védősínnel kapcsolatos rudazat oldja ki, mire a kapcsolásfeleket a közöttük elren­dezett rugó egymástól eltávolítja, úgy 50 hogy a gépjármű kerekeinek hajtása megszűnik, habár a motor tovább jár. Hogy a kioldás csak egy bizonyos, előre meghatározott járműsebssséig elérése után kövatkezhessék be, valiamely a motor út- 55 ján hajtott forgó tengelyein, legcélszerűb­ben magán a főtengelyen laza. tömeget rendezünk el, mely a tengely forgásánál tehetetlensége folytán eltolódik, de mind­addig, amíg a jármű az előre meghatáro- 60 zott alsó sebességhatárt el nem érte, a ki­k.a.pcisiolÓBzeir kezetet elrateszelten tartja, úgy hogy ha a még veszélytelen sebesség­gel haladó jármű valamely akadályba üt­közik is, a kikapcsolósizerkeizet még nem 65 lép működésibe. A kikapcsolószerkezet kiváltásánál el­tolódó kapcsolásiéi megfelelő áttételi ele­mek útján a féket önműködően megszo­rítja, úgy hogy a jármű rövid út befu- 70 tásia után megáll. A fék megszorítására való szerkezet, melyet, mint említettük, a jármű vezetője mint pótféket, az utas pedig (pl. ha a jármű vezetője rosszul lett) mint vészféket működtethet, oly ki- 75 képzésű, hogy a jármű előre- vagy vissza­meneténél, tehát pl. ha a motor felmondja a szolgálatot és a lejtőn haladó jármű

Next

/
Thumbnails
Contents