104183. lajstromszámú szabadalom • Keményített futófelületű vasúti sín

Megjelent 1932. évi ju lius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104183. SZÁM. — V/a 1. OSZTÁLY. Keményített futófelületű vasúti sín. Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte Rosenberg (Bajorország). A bejelentés napja 1931. évi január hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi február hó 28-ika. A mozdonyoknak és járműveknek mind­inkább növekedő menetsebessége és kerék­nyomása a síneket folyton fokozódó mér­tékben veszi igénybe és azokat annyira 5 koptatja, hogy élettartamuk jelentéke­nyen csökken. Ezért az illetékes vasút­igazgatóságok részéről mindinkább foko­zódó kereslet nyilvánul meg oly sínek iránt, melyek a növekedő igénybevétele-10 ket élettartamuk megrövidülése nélkül ki­bírják. A követelmények kielégítésére arra tértek át, hogy a sínek keménységét és ezzel azoknak szilárdságát mindinkább fokozták és pedig vagy a sínanyag szén-15 tartalmának növelésével, vagy pedig újabban a hengerelt sín fejének hőkeze­lésével, hogy ezáltal az első sorban tekin -tetbe jövő futóifelületeket keményítsék és kopással szemben ellenállóbbá tegyék. A 20 szilárdságnak a sínfej keményítése útján való növelése azonban a használatos sí­neknél csupán egy bizonyos, meghatáro­zott mértékig sikerül, mert ha a szilárdság a körülbelül 140 kg/mm2 -nál fekvő határt 25 meghaladja, akkor viszont már az anyag szívóssága nem kielégítő ahhoz, hogy a fellépő terheléseket biztonsággal kibírja; egyúttal törés veszélye is jelentkezik. A megengedhető maximális mértékig kemé-30 nyített acélsínek viszont még mindig nem felelnek meg azoknak a követelmé­nyeknek, melyeket erősen igénybevett sí­nekkel szemben, különösen kanyarulatok­ban és lejtős pályákon támasztanak. Azt találtuk már most, hogy a sínfejeket 35 az eddig szokásos határon messze túlme­nően keményíthetjük, ha a sín főtömegét alkotó keményíthető acélba azon a he­lyen, mely később a sín fejét fogja ké­pezni, nem keményíthető lágy acélból 40 vagy folytvasból való magot ágyazunk. Ezáltal egységes sínt kapunk, melynek futófelülete oly mértékben keményíthető, hogy a sín az előforduló legnagyobb igény­bevételeknek is ellenáll, de emellett any- 45 nyira szívós, hogy a törés veszélyétől gyakorlatilag nem kell tartani. Az ilyen sín a futófelületnek szokatlanul nagy ke­ménysége és megfelelően fokozott élettar­tama mellett az átvételnél előírt ütőprő- 50 bákat kifogástalanul kibírja. Az új sínt úgy állítjuk elő, hogy az acéltömbök öntésére való formán vagy kokillán nem keményíthető, lágy anyagú rúd bevezetésére alkalmas szerkezetét 55 rendezünk el, mely a rudat helyzetében almozd í t hata tl ama 1 rögzíti. Röviddel a sín számára való keményacéladag kiön­tése előtt a nem keményíthető lágy acél­ból vagy folytvasból való, hegesztési hő- 60 fokú rudat a kokillába helyezzük és a folyékony kemény acélt a kokillába önt-

Next

/
Thumbnails
Contents