104171. lajstromszámú szabadalom • Berendezés közlekedési eszközökön a következő állomásoknak előre jelzésére és egyéb közleményeknek az utasokkal való közlésére

Megjelent 1932. évi julius hó 15-én. MAG YA ÍJ KIRÁLYI JIKlm- SZABADALMI BIRÓSÁO wÉ, SZABADALMI LETRAS 104171. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Berendezés közlekedési eszközökön a következő állomásoknak előre jelzésére és egyéb közleményeknek az utasokkal való közlésére. Pőhm Gyula cukrász Budapest. A bejelentés r.apja 1931. évi március hó 2-ika. Ismeretesek már oly készülékek, me­lyek arra valók, hogy a vonaít tartózko­dási helyét, illetve a legközelebbii állomásit az utasok számára előre, jelezzék. Eziek 5 között vannak oly készülékek is, melyek, a jelzésit önműködőéin végzik, amennyiben működtetésükre az egyes állomásokon vaigy állomások közieiléiben a sinek mentén el­helyezett ütközők által befolyásolt, rend-10 szerint emelőből álló szervük vön, mely ütközés esetén az állomások nicveiiit hor­dozó szerkezetet mozgásba hozza. Az ilyen készülékeknek azonban felette nagy hát­ránya, hogy karbantartásuk körülményes 15 és költséges, mert az egyes koesismkaszok­ban elhelyezett készülékek mindannyiszor kicseré'lemdők, illetve más állomá sírni,tató szerkeizie| l itel szierelendők fel, valahányszor a kocsi más vonalon fut vagy ugyanazon 20 vonalon aiz, állomások számában változás történik. A találmánybeii beremdeizéis az említeti hátránytól mieintesi, karbantartást alig igé­nyel. üzemi költsége pedig igen csekély. 25 A talállmáiny lényege ugyanis abban van, hogy a voinait adkalmias helyén, előnyösem a szerkocsi után köveitkeiző podgyáisizkocisi­ban, melyben a vonatvezető tamtózkoidiik, élőszó felvételére való mikrofont állítunk 30 fel. Célszerűen ugyanott a mikrofonra való beszéilés. következtében keillelíkleziö elektromos) rezgéseket erősítő, akku­rnulá.tonil és anódateleippeil fellszieiriellt, magábanvéve ismert erősítő-készülékeit is 35 elhelyezünk, melymieilc hallgató-vieEieitékéit hátiravezetjük végig az egész vonaton, úgy hogy az egyes kocsikon 1 évő vtezeitlék-ré­szekeit egymássá! hajlékony vezető-dara­bokkal kapcscJjuk. A hátramentő veze­tékbe már most hangosan beszélő teiliefoao- 40 ka;t kapcsolunk, melyeknek hang!töilesórei vagy hangnyílásai aiz egyes kocsifüikék­bein. vagy folyosókon vannak. Ha tehát a vonatvezető a mikrofonba beszél, úgy a beszéd folytán keletkezett. 45 hanghulláim,ok a mikrofonban elektromos rezgéseket létesítenek, melyeket az akku­mulátorral ós anódaltieleppel felszerelt erő­sítő-készülléik kellőm felerősít ós az erősí­toM elekitrcirnicis rezgések az említett mó- 50 dan leihelyezett, hangosam beszélő telefono­kat működtetik. Ily módon a vonatvezető a vonatom tartózkodó urasokkal idejében közölheti a mindenkori következő állomás nevét, a vonatnak azon való tartózkodási 55 idejét és minden egyebet, ami az utasokra fontosságigal bírhat (pl. késéseket, csatla­kozásokat, atb.). A találmánybeii berendezésnek az el­mondottakon kívül előnye még az is, hogy 60 a feltétlenül megbiz.'haitó közleimiíinyeik (a következő álomás neve, a vonat tartózko­dási idejie) az utasokra megnyugtaltódag hatnak és így a sietségből vagy bizony­talanságiból származó balesieitek elmarad- 65 wak. A találmánybeii berendezés lényegének érintésié nélkül előnyösen parti vagy fo­lyami hajózásban személyszállító hajókon is alkalmazható, mikor is a mikrofont és 70 az erősítő-készüléket célszerűen a kormá­nyos fülkéjében, a hangosan beszél1 .ő tele­fonokat pedig a hajókaibinokban és hajó­termekben helyezzük el. Szabadalmi igény: 75 Berendezés közleikedési eszközökön, külö­nösen vonatokon és hajókon a követ-

Next

/
Thumbnails
Contents