104161. lajstromszámú szabadalom • Fürdőszekrény

Megjelent 1932. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104161. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Fürdőszekrény. Bay László magántisztviselő és Sepsy Endréné magánzónő Szatmár. Pótszabadalom a 100037. lajstromszámú törzsszabadalomhoz, á. bejelentés napja 1931. évi május hó 16-ika. A találmány a 100037, lajstromszámú t ö r z s s z aha dal om b a n védett fürdőszekrény további tökéletesítését célozza. A törzs­szabadalomban védett fürdőszekrényen a 5 vízmelegítő és gőztfejlesztő készülék a szekrény falába volt építve, ami eltekintve attól, hogy a fürdőszekrény férőhelyét ki­sebbítette, kezelés saejmpioaiitáiáíból kényel­metlen volt és amellett a víz gyors mele-10 gítéséhez szükséges méretű készüléket ott elhelyezni nem lehetett. A találmány e hátrányokat kiküszöbölj és a fii rdő szekrényt oélisaerűbbé teszi. A csatolt rajzon a találmányt képező, 15 újabb, kiviteli alak van feltüntetve, az 1. ábrán élőiről nézve, részben metsz­ve, a 2. ábrán a fűtőkészülék keresztmetszet­ben. 20 Az (a) szekrény felső, két részre osztott (c) víztartányában, a hideg víz befogadá­sára, kisebb és a melegvíz befogadására nagyobb tér van hagyva. A hideg és me­leg víztartányt elválasztó fal alatt közös 25 (t) zuhanyrózsa van alkalmazva, amely a szek rény belsejében, elhelyezett (5) kar­ral vagy kerékkel nyitható vagy zárható. A víz melegítésére szolgáló (j) fűtőkészü­lék a szekrényen kívül, esetleg más helyi-30 ségben van elhelyezve, amely fűtőkészü­léknek felső részéből a melegvizet elve­zető (1) cső a (c) víztartányba torkol, ahonnan másik (6) cső vezet vissza a Ij) fűtőkészülék víztartányának alsó részébe 35 A (c) víztartányból külön (7) cső van a (b) fürdőkádba vezetve, amely csőnek a (c) víztartályban levő vég© visszahajlí­tott (8) szifoncsővel van ellátva, míg a (7) csőnek a (8) csőhöz való kapcsolási helyén (9) biztonságú szelep van elren- 40 dezve. Az (1, 6) és (7) csővezetékek egy-egy elzárószeleppel vannak ellátva, úgy azon ban, hogy az (1) csővezeték szelepe maga­sabban fekszik és ez (1) csővezetéknek az 45 elzáró szelep alatti része a (7) csővezeték szelep feletti részével van összekötve. A (j) fűtőkészülék (g) vízimeüegítő betétje kettősfalu, amelynek belső (10) fala több befelé nyúló, zárt (11) lamellává van ki- 50 képezve, miáltal nagy fűtőfelületet érünk el úgy, hogy a hevítőláng a (j) fűtőkészü­lék (12) tűzteréből hevíti a vízmelegítő betét külső ós belső 'felületéi A (g) víz­melegítő betét (14) fenék és (15) fedőlapja 55 a (11) lamelláknak megfelelően van kiké­piezve tigy, hogy az égéstermékeik a (g) vízmelegítő betét nyílásain haladnak át. A készülék működése a következő: A fürdőszekrény felső (c) víztaritányát 60 akár vízvezetékkel kapcsolva, akár külön szivattyúval vagy pedig más módom, hideg vízzel tölitijük imieg. Az (1, 6) csővezetékek szelepeit kinyitjuk, amiálital a (j) fűtőké­szülék (g) vízmelegítő betétje vízzel telik 65 meg. Ezután a (j~) fűtőkészüléle (12) ros­télyára tüzet rakunk, miáltal a (g) vízme­legítő betétben levő víz felmelegedvén, az (1) csővezetéken át, a (c) víztartányba emelkedik ós annak helyébe, a (6) csöve- 70 zetéken át, hideg víz kering a (g) vízme­legítő betétbe. így a (c) víztartánynak meleg vizet tartó részében levő vízmeny­nyiséget tetszésszerinti hőfokra hevíthet­jük. 75 • n*

Next

/
Thumbnails
Contents