104149. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szinkronizálható aszinkronmotorok üzeméhez

Megjelent 1932. évi julius hó 174-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 104149. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás keményfémporkeverékek nedves őrlésére. Fried. Krupp Aktiengesellschaft cég- Essen. A bejelentés napja 1931. évi január hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 7-ike. Keményfémekből, illetve keményfémöt­vözetekből álló szerszámokat és forma­testeket többnyire poralakú 'kiindulási anyagból sajtolással és zsugorítással'vagy 5 egyidejű sajtolással és zsugorítással állí­tanak elő. Oly célból, hogy a kész termék homogén és tömör legyen, a poralakú ki­indulási anyagnak — amely többnyire nehezen olvadó fémkarbidoknak, mint 10 pl. wolframkarbidnak, molibdénkarbidnak vagy krómkarbidnak porából áll, amely­hez esetleg még valamely könnyebben ol­vadó segédfémeknek, mint pl. kobaltnak, vasnak vagy nikkelnek a porát adnak — 15 igen finom szemcsés minőségűnek kell lennie. Ha e célra az anyagokat a szoká­sos őrlési műveletnek víz jelenlétében ve­tik alá, tehát iszapolást állítanak elő, ak­kor vegyi átalakulások következtében az 20 őrlendő anyag összetételében gyakran változások lépnek fel, amelyek szénveszte­ségekkel vannak egybekötve. E szénvesz­teségek kiegyenlítése céljából a kiindulási porhoz, illetve porkeverékhez már eleve 25 többnyire valamivel több szenet adtak. A szfén hozzáadása által azonban az előállí­tási folyamatba bizonyos bizonytalansá­got vittek be, minthogy a vegyi átalaku­lások egyáltalában nem mennek mindig 30 egyenlően végbe. Az eddigelé szokásos nedves őrlésnek a fentebb leírt hátrányait el lehet kerülni, ha a találmány szerint a kemény-fémpor­keveréknek az iszapolásához valamely nem oxidáló és alacsony hőmérsékletnél 35 megbomlatlanul elgőzölgő folyadékot, mint pl. acetont, etilénkloridot, etilalko­holt, benzolt, trikórreitiilént vagy meitiilén­kloridot alkalmazunk. Ilyen folyadéknak az alkalmazásánál sem a nedvesen való 40 őrlésnél, sem pedig az ezt követő szárítás­nál és zsugorításnál szénveszteség nem lép fel úgy, hogy pótlólagos szénmennyi­sőgnek a hozzáadásától el lehet tekinteni. Iszapolószerként különösen a metilénklo- 45 rid vált be jól, minthogy ez már 40°-nál forr és ezenkívül még igen olcsó is. Malmokban ugyan már előállítottak fémport, a víztől eltérő folyadékoknak a hozzáadása mellett, ez esetben azonban 50 csak néhány térfogatszázaléknyi kenő­anyagnak, tehát olajnak vagy olajként ható folyadéknak az őrlendő anyaghoz való hozzáadásáról volt szó, oly célból, hogy az őrlendő anyagnak alig észre- 55 vehető megnedvesítése mellett a szárazon való őrlésnél fellépő erőszükséglet csök­kentessék. Azt is javasolták már, hogy különösen robbanókeverékekhez való fém­pornak az előállításánál bőségesen adja- 60 nak e'hez olajat. Ezeknek az olajadagok­nak az eltávolítása azonban kb. 160—200" hőmérsékletet kíván meg, azonkívül pe­dig olajok és olajszicrűen ható folyadékok többé vagy kevésbbé vegyi átalakulá­sokra adnak alkalmat, már csak azért is,

Next

/
Thumbnails
Contents