104135. lajstromszámú szabadalom • Önműködő markoló

Megjelent 1932. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104185. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Önműködő markoló. Reichmann & Co. G. m. b. H. Mascliinenfabrik Duisburg--Ruhrort. A bejelentés napja 1931. évi íebruár hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi február hó 28-ika, A találmány önműködő markoló, mely­nél a csészék a szilárd görgőszekrényen nyomórudakra vannak csuklósan felfüg­gesztve. Az összes ismert csészemarko-i lóknál a görgőszekré nybez nyomórudak segélyével csuklósán erősített markoló­csészéiknek még egy második csuklójuk van és a markolócsészék úgy vannak fel­függesztve, hogy a csészék a markoló l nyitásaikor és zárásakor mindig egymás­tól föggően fogószerűen kénytelenek el­mozdulni, még oly elrendezéseknél is, amelyeknél a markolóosészék a fesztáv növelésére oldalit is eltolódnak. Az ismert > rendszerek markolóosészéi tehát nem tud­nak egymástól függetlenül, a felszedendő árú ellenállása szerint az árúba mélyeb­ben vagy kevésbé mélyen behatolni. Ezzel szemben a találmány értelmé­) ben, belül fekvő csukló helyett, a mar­kolóosészék ne'k szilárdan rögzített esésze­karjai vannak, amelyek a görgőszek­rénybe nyúlnak és a görgőszekrényben egymástól függetlenül mozoghatnak. Ily-i módon mindegyik csésze egymagában a saját csuklójia körül lenghet és a másik csészétől függetlenül azon ellenálláshoz alkalmazkodhat, amelyre a felszedendő árúba való ütközéskor talál. ) A markoló-karokat célszerűen a görgő­szekrényben elhelyezett csúszópályák (kényszerpályák) vezetik, amelyek min­denekelőtt a markoló-csészék egyenletes nyitását teszik lehetővé. Emellett a mar­> kolló kényszermozgású nyitása azáltal lé­tesül, hogy a kiürítő-kötelek, a csésze­karok vége és a görgősziekrény egy pontjla között csiglasort alkotnak. Ilyen markoló különösen tengeri és fo­lyami hajók kiürítésére alkalmas, mivel csekély szerkezeti magassága következté­ben a viszonylag keskeny fedélzeti nyí­lásokon keresztül a tárolóterekbe beve­zethető és ott magy fesztávolsága követ­keztében azt az árút is önműködően meg- 45 ragadja, amely a hajók végigfutó gya­loghídjai alatt fekszik és az eddigi mar­kolók segélyével nem lehetett felszedni. Emellett az új markolónak az az előnye, hogy a zárási művelet első felében a 50 csészék (Vagy lapátok) a nyomórudak könyökemelő-hatása következtében egy­mástól függetlenül az árúba erősen be­ássák magukat, míg a zárási folyamat második felében, a markoló gyors zárása- 55 kor, a megragadott árú fellapátolása tör­ténik. A rajzon a markoló megoldási pél­dája az L ábrán oldalnézetben, zárt helyzetben 60 látható, mimellett a csészéknek nyitott markolónál elfoglalt helyzetét szakadozott vonalak jelzik. A 2. ábra az 1. ábra A:—B vonala mentén vett metszetet, és a görgőszekrénynek csak 65 az egyik féloldalán elrendezett kötél veze­téseket mutatja. A mlarkoló a szilárd (a) görgőszekrény­ből áll, amelyben a (b) csuklóctsiapok kö­rül a (c) nyomórudak vannak lengethe- 70 tőén felfüggesztve. A (c) nyomórudak máz­sák végein az (1) csészék vannak csukló­san elforgathatóan rögzítve. A csészékhez kétoldalt az (1') karok vannak szilárdan erősítve. A csészék, (!') karjaikkal az (a) 75 görgőszekrénybe nyúlnak és abban egy-

Next

/
Thumbnails
Contents