104114. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gramofonlemezek folytatólagos jelzésekkel ellátott beszélőfilmmel való hangvisszaadáskor időbelileg pontos beiktatására

Megjelent 1932. évi március hó 1-én. , MAGYAR KIRÁLYI ^^B® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104114. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Eljárás gramofonlemeznek folytatólagos jelzésekkel ellátott beszélö'filmmel való hangvisszaadáskor időbelileg pontos beiktatására. Siemens & Halske A. G. Hauptniederlassung- in Berlin, Zweig-niederlassung- in Wien. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 11-ilé Ügynevezett hangos filmek előállításá­nál, különösen oly filmeknél, amelyeknél a hangjeleket gramofonlemezre vesszük fel, szükséges, hogy a lemez és a film syn-5 chron mozogjanak, ezenkívül pedig szük­séges, hogy meg legyen határozva az az időpont, amelyben a felvételnél, illetőleg a leadásnál a lemezt bekapcsoljuk. Hosz­szabb filmek esetén azokhoz rendesen 10 nagyszámú lejátszott graimoionlemez tar­tozik, úgy hogy azt is tudnunk kell, hogy a film egy bizonyos részéhez a sok lemez közül melyik tartozik és fordítva. Ismere­tes oly eljárás, amelynél a képfilmet fel-15 vétel alkalmával sorozatos számokkal lát­ják el, amely számok pl. Morse-írásnál minden tizedik képnél a film szegélyén vannak. Annak a pontos megjelölése céljából, 20 hogy a filmkép sorozatának melyik tagjá­nál indult meg a lemezt metsző tű, a ta­lálmány értelmében a képfilm folytonos jelzésével egy számnyomtató készüléket synchron mozgatunk, amely utóbbi a fo-25 nografikus feljegyzés egy előre meghatá­rozott pontjánál a pillanatnyilag beállí­tott filmjelzésnek megfelelő jelet nyomtat, Ez a lenyomott jel, pl. egy szám, ponto­san megadja annak a képnek a számát, 80 amelynél a lemezmetsző megindul, úgy hogy a filmszalagokkal készült és leját­szásra kerülő másolat előállításakor mó­dunkban van a filmen önmagában ismert módon létesített kiváltó jellel működésbe 85 hozni azt a kontaktus szerkezetet, mely a hangot visszaadó beszélőgépet kiváltja. Ez a jel a filmnek pontosan azon képénél helyezhető el, amelynél felvétel alkalmá­val a lemezmetsző megindul. Mivel sok esieitben egyidejűleg különböző 40 lemezmetszőiket helyeznek működésbe, célszerű, ha a jelet nyomtató készüléket úgy képezzük ki, hogy az egyúttal a lemez számát is lenyomtatja. A nyomtatás tör­témhdtiJk egy papiroslapoeskária, amely a 45 lemezre van felragasztva. Természetes, hogy a lemezen vagy lemezeken a felra­gasztott papírcímke helyett a jelzést met­széssel vagy más hasonló módon is rög­zíthetjük. 50 Hangos filmek felvételénél az időegysé­gekben felvett képek száma lényegesen nagyobb, mint tiszta képfilmeknél, úgy hogy elegendő, ha a beiktatás pontosságát két képre korlátozzuk. A találmány sze- 55-rinti szerkezet úgy van kiképezve, hogy nemcsak egy beiktatási impulzus esetén, mely két szám között érkezik, a legköze lebb következőt lenyomtatja, hanem a két szám között beérkező impulzust azonnal 60 átviszi a nyomtató berendezésre, mely utóbbi viszont olyan, hogy a két jel le­nyomtatása által a preciz időpont meg­állapítható. Több egyidejűleg metszett lemez esetén 65-célszerű, ha egy tároló berendezést alkal­mazunk. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy több egyidejűleg befutó kiváltóimpulzus esetén egy vagy több jel nem kerül le­nyomtatásra. A nyomtató berendezés ki- 7» váltására célszerűen kondenzátorok kisü­léseit alkalmazzuk, míg a nyomtató ké­szüléket a számnyomtatómű hajtómotorá­val hajtjuk. A filmet jelekkel ellátó szer-

Next

/
Thumbnails
Contents