104104. lajstromszámú szabadalom • Öblítőfej víz alatti bélöblítésekhez

Megjelent 1932. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 104104. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Öblítőfej TÍZ alatti bélöblítésekhez. Dr. Brosch Antal orvos Wien. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 21-ike. A bélnetk meleg, teljes fürdőben való öblítéséire tudvalevőleg a beteig testéhez tömítetten. illeszkedő öblítőfejet használ­nak, mely lényegileg oly iiregesi testből 5 áll, amelynek a kiöblített béltartalom szá­mára elvezető csődarabja ós víz bevezető csövecskéje van. Az eddig használatos ilyfiajta öblítő­fejeket ia fürdőben ülő beteg testén csak 10 nehezein tömíthettük, azonkívül pedig a kiürült béltartalom az öblítőfejben, gyak­ran torlódott és a kiöblített béltartalom­nak távozását megakadályozita. Mindé hátrányokat a találmány sze­lő rinti öblítőfej kiküszöböli. A találmány szerint az öblítőfejbe il­lesztett vízbevezető csövecskéniekj a béléin kívüli része S-alakbani háltrahajlik és a végbél hossztengelyéhez és szájnyílásához 20 képest előrehelyezett csuklója. Van, oly­képp, hogy a kiiirülési folyamatnál a víz­bevezető csövecskét a bélsártömegek le­nyomják, miért is e csövecske hátrafelé kitér és az utat a bélsár távozására telje-25 se 11 felszabadítja, A találmánynak további újdonsága, hogy az öblítőfejnek a, fürdő beíeg tes­téhez fekvő, ill. illeszkedő tölmítőszéla nelm sík felületű vagy homorú felületű, 80 lianem domború és dudorodásszerű és mellső részén a hüvelybejára,tóit (asszo­nyoknál) a végbél szájnyílása irányában teljesen töanítő doimbalakú kiemelkedése van. 35 A rajzon a találmány egyik példa­li éppen i, kiviteli alakját függélyes hossz­metszetben láthatjuk. Az (a) öblítőfej merev, félmerev vagy félig rugalmas anyagú üreges test, mely­nek felső, a fürdőző beteg tesitéhez tömi­tetten illeszkedő (b) széle dudoralakú, vagyis domború, miért is jól tömít. A. (b) tömítőszélen elől dombszerű (c) kiemel­kedés van, amely a hüvelybe járatot (asz­szonyofcnál) a bél szájnyílása irányában 45 megbízhatóan tömíti. A bélsárt elvezető (d) csődarab a (c) dombalakú kiemelkedéshez teljesen sima átmenettel elől csatlakozik olyképp, hogy mélyedések és szögletek, melyekben a bél- 50 sáír fennakadhatna és lerakódhatna, nem keletkeznek. A vízbefecskendező csövecske az' (e) csőnyúlványba illesztett vagy csavart (f) csőrészből áll, amelyhez az (fl) végbéilesö- 55 vét (g) gumicsővel vaííy egyéb alkaljmias módon mozgékonyan kapcsoljuk. Az (fl) csőnek végbólen kívüli része S-alakban hátrafelé visszahajlik. Az (f, fl) csövecs­kének csuklós, ill. mozgékony (g) kapcso- 60 lata a végbél szájnyílásához és hosszten­gelyéhez képest előre esik, miállltlal a ki­iirülési folyamatnál a távozó bél sár tölmegek a kitáguló bélszájnyílásban az (fl) csövecskét lefelé nyomják, amiáütal 65 annak hátrafelé kell kitérnie és e helyze­tében hátrahajló S-alakja a bélsár útját teljesen szabadon hagyja és ezáltal a rög­zítőfejnek utolérhetetlenül könnyű műkö­dését biztosítja. 70 Szabadalmi igények: 1. Öblítőfej vízalatti bélöblítésekhez* me­lyet az jellemezi, hogy a vizbefecsken­dező csövecskének a bélen kívüli {fl) része S-alakban hátrafelé kihajlik és az. 75 öblítőfejbe illesztett csatlakozó (f) cső­darabhoz gumicsővel vagy egyéb al-

Next

/
Thumbnails
Contents