104074. lajstromszámú szabadalom • Nyeregüléstakaró, különösen kerékpárokhoz és motorkerékpárokhoz, valamint eljárás annak előállítására

Meg-jelent 1932. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI J^liA SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104074. SZÁM. — XX/d. OSZTÁLY. Nyeregüléstakaró, különösen kerékpárokhoz és mótorkerékpárokhoz, valamint eljárás annak előállítására. Flexible Saddles Ltd. cég- Birmingham. A bejelentés napja 1931. évi január hó 12-ike. A találmány gumiból, illetve gumi­kampoziaióból és szövetből .készült, külö­nösem kerékpárokhoz ós motorkerékpárok -hoz való nyeragii lés taka r ókra vonatkozik. 5 Az ily nyeregüléstakarók előállításánál a búzásnak ellenálló lenvászon rétegét ú. n. wváz"-ként („eareasse") vulkanizálható masszáinak egy vagy több rétegére helye­zik, illetve azokba ágyazzák, mielőtt az 10 egészet hő- és nyomás hatása alatt for­málnák és vulkanizálnák. Nyeregüléatakaróknak ily kompozíció­ból vagy masszából való, eddigelé szoká­sos előállításánál vázanyagikónt szilárdan 15 és sűrűn szőtt lenvásznat használnak. A nyeregiilésitakarót, mielőtt azt a vulka­nizáló formákban a kellő alakra hoznák, előformálják, még pedig akként, hogy az egyes anyagrétegelkat formáló tömbre 30 helyezik, melynek körvonalai, közelítőleg, az előállítandó n y eregü léstakaró alsó ol­dalának felelnek meg; hogy ekkor a len­vászon kellően igazodjék a formához, eddigeléi a vásznat be kellett vágni, rán-25 colni vagy más módon kellett megmun­kálna. Az ily megmunkálás azoinban sok időt vesz igénybe, továbbá nagy szak­értelmet ós gyakorlatot igényel és mind­amellett nem mindig jár kielégítő ered-30 mennyel. A találmány szerint oly vázat létesí­tünk, mely egésaein természetes módon képes a formáló kölyü körvonalaihoz iga­zodni és mely előzetes hajtogatásnak 35 vagy Táncolásnak, illetve megelőző bevá­gásaiknak vagy egyéb kézi előformálásinak szükségességét kiküszöböli. A találmány szerint a váz anyaga. ként oly textillainyagot használ mik, mely aránylag vastag vagy durva fonalakból. 40 •illetve n y iistszá lakból oly lazán van szőve, hogy a szálak külöm-külöin. vagy egymáshoz képest eltolódhatnak, egyéb­ként pedig egymástól aránylag távol fek­szenek. A szálaknak aránylag nagy vas- 45 tagsága vagy durvasága oly szilárdság­gal párosul, hogy azok szakadás vagy mag nem engedhető mértékű nyúlás nél­kül, minden igénybevételnek ellenállá­nak, melyeiknek azok, akár a nyeregülés 50 formálásakor, a vázanyag és a vulkaini zálható anyag közötti, viszonylagos elto lódás folytán, akár pedig használat köz­ben, a kész nyeregüléstakaró megterhelé seikor vannak alávetve. A szövet „nyilt" 55 jellege lehetővé teszi azt, hogy a vulkáni záihaitó anyag, a formáló és vulkanizáló folyamat közben, a szálak közeibe hatol jo.n és a szálakat, a nyeregüléstakaró vul fcanizáláisia után, a formálásnál felvett 60 helyzetükben rögzítse. A találmány egyik fagamiátoisátásii mód jánál a leírt jellegű vázat bizonyos vas ítagságú, még nem vulkanizált anyag ré­tegére helyezzük, az ekként kapott munka- 65 darabot a kívánt alakra kiszabjuk ós textiles oldalával felfelé, akként helyez­zük a megfelelő forma odorába, hogy a. váz hossz-fonalai vagy egyes hosszfoma lak, a nyeregüléstakaró hátsó ós mellső 70 vége között, a közép mentén egyenes vo naluan haladjanak. A váz sajátossáiga. különösen pedig a szövetfonalak ama ké­pessége, hogy külön-külön ós kölcsönösen eltolódhassanak, a munkadarab résziére 75 lehetővé teszi azt, hoigy az az odor alak

Next

/
Thumbnails
Contents