104072. lajstromszámú szabadalom • Filmkeret

Meg-jelent 1932. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI M^^W, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1040Í2. SZÁM. — lX/f. OSZTÁLY. Filmkeret. C. H. F. MülJer A. G. cég Hamburg. A bejelentés napja 1930. évi október hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi október hó 19-ike. Filmkereitek, melyek a röntgenfilméket fényképészeti fürdőkben és szárítás köz­ben felveszik, különböző kivitelben isme­retesek. Ezeknek azonban némely hiányuk 5 van, melyeket a találmány szerinti keret­tel kiküszöböltünk. Eddig kénytelenek voltak, hogy a fűm­kereteknek elegendő merevséget kölcsö­nözzenek, külön haránttámaszitékokat pl. 10 a sarkokban alkalmazni, melyek hát­ránya, hogy a film sérülését ökozlmtják és a film megtekintésénél a képmezőt kor­látozzák. Továbbá könnyen tartják meg a folyadékot és ezzel a száradást késleltetik. 15 Oly ismert filmkeretek, melyeknek ily tá­maszték,aik nincsenek, nélkülözőik a me -revséget és ennek folyományakép a für­dőkben kölcsönös érintkezés ellen ke­vésbé vannak védve. 20 Ezen hátrányt a találmány értelmében sikeresen küszöböljük ki oiykép, hogy a keretrudazat profiljának f elmetszett hen­geres csövet választottunk, melynek le­hajlított szélei kifelé gyengén domboirod-25 naiv, miáltal még azon előnyt iis elérjük, hogy a film esiak keskeny felületen fek­szik fel. Hogy a merevséget töikéletesbít­sük, a keret felső harántsávjáit szintén ezen profilból, de egymással összeforraszr-30 tott lehajlított szélekkel készítjük. Az el­ért merevség olyan, hogy a keret a bezárt felület síkjából gyakorlatilag ki nem hoz­ható, a film tehát mindig síkban fekszik. A találmány további jellemzője oly szo-35 rító berendezés, mely a filmet a keret minden helyzetében fogva tartja, úgy; hogy abból nem csúszhat ki. A keret két hosszoldalán levő két rugót két felcsúsz­tatott hüvely a filmhez szorítja. Hogy azonban a szorító berendezés hatását ne 40 korlátozzuk egyszerű rugózásra, mely idővel engedne, a rugózó részeket a. hü­vellyel összekötött kis nyelv kényszer­mozgásban sülyeszti és emeli, úgy hogy a szorítózár oldásakor a film nem marad- 45 hat a rugókon függve. A filmet a felső keskeny oldalon tartó harántsáv kihajlása által továbbá annak kényelmes lehetősége adódik, hogy a fű­met szorítóval a keretbe tökéletesen be- 50 tolni és ismét kihúzni lehessen. Ezen ha­rántsáv két laposra hengerelt huzalból áll, melyek vége a kerethez, van forrasztva és melyek között a filmet átcsúsztatjuk. Hogy a fényképészeti fürdők teknőjé- 55 nek szélét, .melyre a íiTmkereteíket füg­gesztjük. kíméljük, a keret megfelelő he­lyén túlérő gumibetét van beeresztve, melyre a keret a teknőszélén felfekszik. Az 1. ábra a filmkeretet a teknőre való 60 támaszkodáshoz szolgáló (1) gumibeté­tekkel nézetben ábrázolja. A cső a (2) vo­nal irányában fel van metszve, hogy ezen a helyen a. filmet nehézség nélkül lehes­sen betolni. A megosztott (3) harántléc a 65 (4) kiöblösödéssel támaszt nyújt a, iilm felső szélének, míg a, film oldalszéleit az oldalt szorító rugók az (5) hüvelyek fel­tolása révén tartják fogva. A 2. ábra alul és oldalt a keretrészeken 70 át vett keresztmetszetet ábrázolja, míg a 3. ábra a felső csatlakozó darab kereszt­metszetét mutatja. A 4. és 5. ábrákon az oldalt levő szorító berendezés egymagá­ban látható. A (6) hüvely áttolásáiiál a 75 (7) szorító rugó a szűkített (8) keretfal-

Next

/
Thumbnails
Contents