104055. lajstromszámú szabadalom • Berendezés utakhoz való betonburkolatok szintezésére

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI J|||g|| SZABADALMI BERÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104055. SZÁM. — Vlll/i. OSZTÁLY. Berendezés utakhoz való betonburkolatok szintezésére. Syváhuoko Jalo Nikolai építőmester Helsinki (Finnország-). A bejelentés napja 1930. évi december hó 23-ika. A találmány berendezés útburkolatok betonrétegének szintezésére. E berende­zéssel a betonburkolat egyenesebben és tömítettebben helyezhető el, mint az is-5 mert szintező berendezésekkel. A talál­mány azon alapul, hogy a betonmasszá­nak tetszés szerinti sajtolótesttel való sajtolásánál, a massza oldalról felfelé nyomódik. A találmány szerinti bereji-10 dezés vízszintesen fekvő lap, melynek (a betonrakógép tovamozgási irányában te­kintve) elülső oldalán fel- és leíelé mozgó betondöngölő döngöli a masszát. Ezáltal a masszát az említett szintező lap alsó ol-L5 dalához nyomjuk úgy, -hogy a felület egyenes és tömített lesz. A mellékelt rajz a találmányt vázlato­san szemlélteti. Az (1) útfelületen a (2) betonréteget 30 helyeztük el. Ezt a (3) döngölő segélyé­vel döngöljük, amely a (6) és (7) nyíl ál­tal jelzett irányban, fel- és alámozog. A (3) döngölő mögött a (4) szintező lap az (5) nyíl által jelzett irányban mozog. Ha 55 a döngölő lefelé halad, a betonmasszát felfelé, a (4) szintező lap alá, annak alsó oldalához nyomja és ennek következté ben a massza sík és tömített minőségűvé válik, tehát jó útfelületeket ad. Hogy a $0 massza felfelé nyomulása a döngölő mö­gött hatásosabban történjék, a döngölő alsó oldalát lerézseljiik, amint ez a rajz­ból kitűnik. A találmány szerinti szintező berende­zés sokféleképen módosítható anélkül, 35 hogy e találmány kereteit túllépné. Így pl. a (3) döngölő nemcsak függőleges irányban mozoghat. Jó eredmény volna pl. akkor is elérhető, ha a döngölő kissé ferdén lefelé és hátulról mozogna a (4) +0 szintező lap alá. A döngölő alulsó felü­letének alakja alkalmas módon választ­ható meg. A (4) szintező lap elülső élé­nek nem kell szükségszerűen az útfelü­letre merőlegesen állni, amint ez a raj- tó zon látható, hanem lejtősen is fekhet. Vé­gül több (3) döngölő is alkalmazható egymás mellett vagy egymás mögött. Szabadalmi igények: 1. Berendezés utak betonburkolatának 50 szintezésére, jellemezve a betonréteg felett mozgatott olyan szintező lap­pal, melynek elülső oldalán a beton­massza a lap alá nyomódik, úgy hogy szilárdan a lap alsó oldalához fekszik 55 és így sík és tömített felületet képez. 2. Az 1. igényben védett szintező berende­zés íoganatosítási alakja, jellemezve a betonmasszát a szintező lap alá nyomó, fel- és alamozgó, egy vagy 60 több döngölővel. 3. Az 1. és 2. igényben védett szintező be­rendezés íoganatosítási alakja, azzal jellemezve, frogy a döngölő alsó felü­lete ferdén lefelé és felfelé halad. 65 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents