104050. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető gumisarok lábbelikhez

Megjelent 1933. évi február hó 15-óp. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 104050. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Kicserélhető gumisarok lábbelikhez. Pentrák Miklós kalapossegréd Eg-er. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 20-ika. A találmány kicserélhető gumisarok, mely bármilyen lábbelire könnyen alkal­mazható s rendkívül egyszerű szerkezeté­nél fogva úgy az előállítása, mint a keze-5 lése igen könnyű és olcsóságánál fogva a legegyszerűbb néprétegeknél is gyorsan népszerű lesz. A találmány lényegében a cipő sarkára f elszegezendő magból és en­nek szabadon álló, körülfutó peremére fel-0 tolt gumibetétből áll, melynek a bőrma­gon való rögzítésére ez utóbbin két vagy több előálló orr s a bőrmagon megfelelő bemélyedés van. A csatolt rajz a találmány csupán pél-5 dakénti megoldását tünteti fel és pedig az 1. ábrán a cipősarokra való rátolás köz­ben, metszetben, s a 2. ábrán a mag és a betét egymásba to­lás előtt távlati képen. 0 Az (1) cipőre, ill. annak alacsonyra vett (2) sarkára a (3) bőrsarok van felsze­gezve, mely a körülfutó vékonyabb (4) peremmel van ellátva. E (3) bőrsarok a mag, melyre az (5) gumisarok rátolható. E célból a gumisaroknak (6) körülfutó 2& hornya van, melybe a (4) perem behatol; a rögzítésre valók még a (4) peremen al­kalmazott (9) bevágások s a (6) horony­ban nekik megfelelő (10) orrok. Ha az (5) gumisarok elkopik, akkor egy 30 újabb gumisarkot a (4) peremekre min­den további nélkül felhúzhatunk. Szabadalmi igény: Kicserélhető gumisarok lábbelikhez, jel­lemezve a cipősarkon rögzített s szélein 35 peremmel ellátott bőrmaggal s erre fel­húzható hornyolt gumisarakkal, mi­inellett a felhúzott gumisarok rögzíté­sére ez utóbbinak hornyában előálló orr s a bőn-magon megfelelő bevágás 40 van. 1 rajzlap melléklettel. I'iillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents