104001. lajstromszámú szabadalom • Szelepes vezérmű gőzgépekhez

Megjelent 1932. évi február hó 1 -én. __ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSAG SZABADALMI LEIRAS 104001. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. /1<{!Ú Szelepes vezérmü gőzgépekhez. Caprotti Artúr mérnök Milano. A bejelentés napja 1930. évi fabruár hó 24 ike Franciaországi elsőbbsége 1929.évi február hó 28-ika. Különbözőképpen beállítható, állandó előresietési szöges, forgó bütykös tárcsák révén hajtott eddigelé ismeretes szelepes vezérművek között vannak olyanok, ame-5 lyek oly célból, hogy az expanziós bütykös tárcsa állandó működését biztosítsák (azon görgők gyorsító érintői lökésének dacára, amelyek még a szelep záró fázisá ban is e tárcsa kerületére szorulnak) az 10 esetleg fellépő gyorsítási hatásokat azáltal egyenlítik ki, hogy azok a görgők, amelyek a hengerek ellentétes végein levő beeresztő szelepeket vezérlik, a tárcsa kerületén egy­máshoz képest 18°-kal vannak állítva és 15 a tárcsák kerületére erős kiegyenlítő ru­gók hatása alatt álló emelők közvetítésé­vel szorulnak. Ekként két görgő egy és ugyanazon expanziós bütykös tárcsának kerületére egy átmérő két ellentétes végé-20 nél fekszik fel. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy az expanziós bütykös tárcsára az említett kiegyenlítő rugó segélyével oly erős nyomást fejtsünk ki, amely a fen­tebb említett, a szelep záródása által elő-25 idézett gyorsítási lökés ellenében hat. E berendezés, amely első pillantásra nem látszik fontosnak, a gép működésére igen előnyös következményekkel jár, minthogy eltekintve a kiegyenlítő rugók és egyéb 30 segédeszközök folytán előállott bonyolult­ságtól, már magában véve annak a szűk ségessége, hogy a görgőket a bütykös tár­csa egy átmérőjének két végénél kell el­rendezni, a gépszerkesztőt arra kénysze-35 ríti, hogy a szelepeket párosával rendezze el és e szelepek egymástól független mű­ködtetésétől eltekintsen. Nagyon hasznos szerkezeti és működési lehetőségeknek egész sorozata van, ame-40 Iveket különben tekintetbe lehetne venni, amelyeket azonban teljesen figyelmen kí­vül kell hagyni és pedig ama szűk korlá tozások és megkötöttségek miatt, amelyek­nek a leírt módon dolgozó szelepes ve­zérmü alkatrészei alá vannak vetve. Így 45 azután gyakran előfordul az, hogy az em­lített szelepes vezérmű bizonyos fontos al­kalmazásai lehetetlenekké válnak. A találmány változtatható beállítású forgó bütykös tárcsás oly szelepes ve- 50 zérmű, amely annyiban teljesen új, hogy a fentebb említett görgők a bütykös tárcsa kerületén bármilyen tetszőleges helyzet­ben elrendezhetők és azok a szelepeket egymástól függetlenül vezérelhetik, ahol 55 is a kívánt kiegyenlítést és szabatosságot más eszközökkel érjük el, mint amilyen a görgőknek a fentebb leírt egymással át­mérőileg szemben fekvő elrendezése. Ily módon bizonyos számú üzemi és szerke- 60 zeti lehetőséget kapunk, amelyek egyszerű módon a szelepek függetlenségével vannak egybekötve és a szelepek elrendezése tekin­tetélten a szerkesztőnek szabad kezet hagy­nak, amint ezt az alábbiakban részletesen 65 elő fogjuk adni. A görgők által az expanziónál periodi­kusan előidézett érintői lökések hatása, amint már említve volt, abban mutatko­zik, hogy ütéseket törekednek létrehozni 70 azoknak a holt járatoknak határain belül, amelyek a vezérmű szerkezetében a büty­kös tárcsák eltolódására vannak meg­hagyva, oly célból, hogy a beeresztő fázis számára úgy az előre, mint a hátrafelé 75 való mozgásnál állandó elősietést biztosít­sanak. Míg eddigelé arra törekedtek, hogy a szelepek záródásánál létesített lökéseket kiegyenlítsék, addig a jelen találmány sze- 80

Next

/
Thumbnails
Contents