103990. lajstromszámú szabadalom • Szelep labdához (láblabdához) úszó övhöz stb.-hez

Megjelent 1932. évi február lió 346-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103990. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Szelep labdához (láblabdához), úszó övhöz, stb.-hez. Haubensak Vilmos mechanikus és Wetterwald Ág-ost kereskedő Zürich. A bejelentés napja 1931. évi április hó 18-ika. Ez a találmány mindenféle játéklabdá­hoz (láblabdához), úszóövhöz stb.-hez való oly szelep, amely a hólyaghoz csatlakozó, a labda belseje felé irányuló, külső kari-5 más tömlődarabból áll, amely viszont belső menetes ós belső ülőkés fémhüvely felvételére, ebbe a fémhüvelybe osavarol­ható — egyik végén menetes — toldatból, a fémhüvely belső meneteibe csavarol-0 ható és a szeleptömlőnek a fémhüvely sze­lepülékére való szorítására rendelt kúp­felületes tömlőtartó csövecskéből, vala­mint a fémhüvelynek a tömlődarabon el­foglalt helyzete változását meggátló, a 5 tömlődarab kisebb átmérőjű részére borí­tott rugalmatlan anyagú pólyából (ban­dage-ból) áll. Az ismert szelepekkel szemben az új találmány előnye a fémrészeknek és a sze­!0 lephólyaggal történő összecsavarolásának a labda külső felületén való teljes hiányá­ban, valamint a fémhüvelynek biztosítá­sában jelentkezik, amely — miután a tömlődarabba került — utóbbihoz való Í5 helyzetét alkalmas pólya felillesztése foly­tán többé nem változtathatja. További előnye, hogy lehetővé teszi a pólyával ellátott teljes vulkanizált toldat­nak előállítását, amibe csupán a fém­$0 hüvelyt kell még besajtolni és csak .a sze­leprészeket kell felszerelni. A csatolt rajz a találmánynak egy ki­viteli példáját az 1. ábrán nézetben, a 35 2. ábrán pedig hosszmetszetben nagyí­tott léptékben szemlélteti. A labda belsejébe nvúló (1) tömlődarab a (2) kauesuk-hólyaghoz csatlakozik, kí­vül pedig (3) karimát visel. A (3) karima belső oldala és a (2) hólyag külső oldala 40 közti gyűrűs teret központos lyukkal bíró és (4) varratokkal az (5) bőrköpenyhez erő­sített (6) védő bőrtárcsa foglalja el, amely a (2) hólyagot az (5) köpenyhez fogja. Az (1) tömlőbe a (7) belső menetekkel és (8) 45 szelepülékkel ellátott (10) fémhüvely il­leszkedik. A (10) fémhüvely meneteibe csavaroljuk a tömlőtartó (11) csövecske kúpfelülettel ellátott, vastagított külső vé­gét, amelynek (12) központi furata a csö- 50 vecske vékonyabb részébe torkol. A (11) csövecskének a (10) hüvelybe való beesa­varolásával a (13) gumitömlőnek a csö­vecskére átgyűrődő külső végét a (8) sze­lepülókére szorítjuk. 55 A szivattyú eltávolítható (14) toldata mindkét végén meneteket visel, belső vé­géhez még (15) csőnyúlvány csatlakozik, amelynek akkora az átmérője, hogy a tömlőtartó (11) csövecskébe tud hatolni, 60 miáltal a levegőnek a csövecskébe való helyes vezetését biztosítja. A (14) toldat­nak a '(10) hüvelybe való csavarolása a belső légnyomás által való kilökését meg­gátolja. A (14) toldat külső (16) menetére 65 azután rácsavaroljuk a szivattyú vezeté­két. Annak elhárítására, hogy az (5) köpeny­nek .az (1) tömlő körüli környékére gya­korolt lökések (ütések, rúgások) révén a 70 (10) hüvely a labda belseje felé tolódhas­sák, az (1) tömlőnek kisebb átmérőjű alsó részét rugalmatlan anyaggal, mint pamut­szalaggal, lenszalaggal stb.-vei pályázzuk be, úgy hogy a (13) csövecske és az (1) 75 tömlőnek a (19) pólya alatt fekvő része között kis játék marad, ami a (13) csö­vecskének a labda felfúvásakor némi

Next

/
Thumbnails
Contents