103984. lajstromszámú szabadalom • Irányított beáramlású felső levegővel működő füstemésztő berendezés gőzkazánokhoz

Megjelent 1932. évi februáv hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103984. SZÁM. — Ve/3, OSZTÁLY. Irányított beáramlású felső levegővel működő füstexnésztő berendezés gőzkazánokhoz. Bérezi István tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi október hó 6-ika. Ismeretes eljárás az, hogy erőltetett üzemű rostélytüzeléseknél a füstmentes tüzelés elérésére felső levegőt vezetnek a tűzréteg fölé és hogy az a füstgázokkal 5 hathatósan keveredjék, gőzsugarakat lö­vetnek a tűztérbe. Minthogy a rendes tüzeléseknél a pri­mer levegő a tüzelőanyagnak legnagyobb részét elégeti és esak kis része marad el-10 égetetlen, de viszont ezen kis rész is sötét fekete, erősen kormozó füstöt okoz, elmé­letileg aránylag kevés felső levegővel füst­mentes tüzelést kellene elérni. Ezzel szemben a gyakorlat azt mutatja, 15 hogy különösen rátlizelés után, amikor is erős gázképződés áll be, az összes levegő­szükségletnek tekintélyes részét kell mint felső levegőt a tűztérbe vezetni, hogy ered­ményesnek lássék a "füstemésztés. 20 Kézenfekvő tehát, hogy az ily módon be­vezetett levegőnek csak kis hányada vesz részt az elégésben, míg túlnyomó része a tüzelés hatásfokának rovására egyszerűen fölmelegszik és csak annyiban járul a ftist-25 emésztéshez, hogy a füstöt erősen fel­hígítja. Ezt a gazdaságtalan eljárást azzal ma­gyarázhatjuk, hogy mivel a szabad tűz­térbe fúvott gőzsugaraknak igen kis kör-80 zetben van számbavehető szívóhatása, az aránylag nagy terjedelmű tüzelőajtó nyílá­sán át bevezetett levegőből a gőzsugarak csak azt ragadják magukkal és viszik a tűzréteg fölé, amely közvetlen környeze-35 tűkben áramlik be. Ellenben a tüzelőajtó aknájának távolabbi részein bevezetett le­vegő a fúvó hatásától függetlenül egy tö­megben áramlik tovább és az intenzív hő­sugárzás folytán azonnal felmelegedve a gőzsugarakat — ugyanúgy mint a füst- 40 gázok — kikerüli, hogy a tűztér felső ré­szei felé áramolva távozzon a tűztérből anélkül azonban, hogy az ugyanazon se­bességgel áramló gázokkal keverednék. Ezt a hátrányt a találmány szerint úgy 45 küszöböljük ki, hogy 1. a tüzelőajtó nyílásain át beszívott felső levegőt terelő lemezekkel közvetlenül a gőzfúvó szívóteréhez vezetjük úgy, hogy a bevezetett levegő teljes egészében a le- 50 gyezőszerűen divergáló gőzsugarak alá kerüljön; ily módon a gőzsugarak szívó­hatása is megnövekszik, mert a terelő­lemezek és a tüzelőajtó aknafala a gőzfúvó szívóterénél olyan átbocsátó nyílást képez, 55 melynek keresztmetszete a tüzelőakna ke­resztmetszeténél lényegesen kisebb és így a berendezés alakja a gőz- és légsugárszi­vattyúk alakjához a lehetőség szerint ha­sonló ; végül 60 2. hogy a levegővel már jól keveredett füstgázokat meggyulladásuknak biztosítá­sára először a tűztér legmelegebb része felé tereljük és azután a már meggyulladt füstgázokat többszöri irányváltoztatással 65 újból az oldalfalak felé hajtjuk, mielőtt azok a csőfal felé áramolnának. A mellékelt rajzokon ábrázolt tüzelő aj­tók és gőzfúvó elrendezés a találmány sze­rinti füstemésztő berendezésnek példa- 70 képeni kiviteli alakjait vázlatosan tünte­tik fel. Az 1. és 2. ábra az egyszárnyú kifelé nyíló, a 3. és 4. ábra az egyszárnyú befelé nyíló, 75 az 5. és 6. ábra pedig a kétszárnyú, szét­nyíló tüzelő ajtót mutatja keresztmetszet-

Next

/
Thumbnails
Contents