103971. lajstromszámú szabadalom • Daru, forgódaru, többcsuklós daru vagy hasonló emelőszerkezet

Megjelent 1932. évi február l ió 259 -én . __________ MAS TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103971. SZÁM. V/f. OSZTÁLY. Daru, forgódaru, többcsuklós daru vagy hasonló emelőszerkezet. Nash Archibald Frazer mérnök lvingston Hill (Surrey grófság', Anglia). A. bejelentés napja 1930. évi december hó 9-ike. Angolországi elsőbbsége 1929. évi december hó 9-ike. A találmány darukra, forgódarukra, többcsuklós darukra és más oly emelő­szerkezetekre vonatkozik, amelyek vala­mely gyámtartó vagy más efféle szerke-5 zeti rósz hajlásszögének változtatásával, különböző hatósugarakon dolgoznak. Efféle emelőszerkezetek biztonsága szempontjából a gyámtartó vagy más efféle szerkezeti rész bizonyos hajlásszö-10 géig főleg amaz erők veendők figyelembe, amelyek az emelendő teher súlya és a gyámtartó hajlásszöge következtében az emelőszerkezetet felforgatni igyekeznek, míg a gyámtartó vagy más efféle szerke-15 zeti rúd más hajlásszögeinél egyéb ténye­zők lépnek előtérbe vagy növekesznek fontosságukban. így pl. midőn a gyám­tartó függélyes helyzetéhez közeledünk, akkor a gyámtartóban fellépő nyomófe-20 szültségek ós a készülék egyéb részeire ható erők, mint pl. a kötélnek és az átte­vésnek igénybevétele válnak növekedő fontosságú tényezőkké. A t alálmány az efféle emelőszerkezetek-25 hez való biztonsági készüléket nyújt, amelynek egyik alkatrésze a teher hatá­sának van alávetve, kapcsolatban ellen­súlyozószervekkel, amelyek a teher hatá­sának ellenében hatnak és oly szerveket 30 hoznak működésbe, amik nagyjából a mindenkori megengedhető terhelést jelző indikátorok, vagy más változat szerint, vagy akár az előbbivel kapcsolatban, megelőzik, megakadályozzák, vagy f'élbe-35 szakítják az emelőszerkezet működését. A találmány szerint amaz alkatrészt, melynek állását a gyámtartó, stb. hajlás­szögének változásai változtatják, úgy rendezzük el, hogy akként működjék együtt valamely reátapintó alkatrésszel, 40 hogy a gyámtartó hajlásszögének válto­zásaival befolyásolt ellensúlyozó szervek, a jelzőszervek jelzéseit módosítsák, még pedig oly tényezők függvényében, ame­lyek a gyámtartó törési szilárdságától, 45 valamint az emelőszerkezet egyéb alkat részeinek sérülései vagy törési ellenállá­sától függnek. A találmány értelmében a tapintással vezérlő alkatrész valamely görbe él lehet, 50 amit az emelőszerkezetnek egyik fix pont­jához erősítünk és úgy építünk be, hogy az ellensúlyozó szerveket az imént jelzett módon befolyásolja. Ahol pl. az emelő­szerkezeit gyámtartójának felső végében 55 levő tárcsa oly tengely körül forog, amely viszont egy második, vele párhuza­mos tengely körül fordulhat el, akkor a tárcsa ágyához oly ellensúlyozó szerve­ket köthetünk, amiket a tehernek a máso- 60 dik tengelyre gyakorolt forgatónyoma­téka befolyásol. A görbe élt pedig úgy rendezzük el, hogy befolyásolja amaz erőt, amit az ellensúlyozó szervek fejtenek ki, midőn a mondott nyomaték ellenében hat- 65 nak, hogy a fentebb jelzett tényezőket fel­tüntessék. A találmány szerint továbbá forgóda­ruk és hasonló emelőszerkezetek esetében ama kötélnek egyik végét, amellyel a 70 gyámtartó hajlásszögeit változtatjuk, jelző vagy más efféle szervekkel köthetjük össze, görbe éllel vagy kikapcsolókkal kapcsolatban, mikor is a jelzőszerveket, stb. a gyámtartó hajlásszögletónek váltó- 75 zásai révén oly tényezők befolyásolják, amilyenekre fentebb rámutattunk. Ily megoldásnál a gyámtartó végét

Next

/
Thumbnails
Contents