103970. lajstromszámú szabadalom • Tengely, csap vagy hasonló gépelem, amelyen agy- vagy efféle mereven van rögzítve

Megjelent 1932. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103970. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Tengely, csap vagy hasonló gépelem, amelyen agy- vagy efféle mereven van rögzítve. Friedr. Krupp Aktíengresellschaft cégr Essen. A bejelentés napja 1931. évi január hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 21-ike. Ismeretes, hogy férnek tartós szilárdsá­gát úgy fokozzák rendikívüli mértékben, hogy azokat felületi nyomásnak vetik alá. Ismeretes továbbá az is, hogy tengelyek -5 nek és csapoknak, általában forgó testek­nek a szilárdsága, amelyek torzióra és vagy hajlításra vannak igénybe véve, leg­inkább ott van veszélyeztetve, ahol egy agy vagy hasonló — azaz megfelelő fu-10 ratú test — mereven van rögzítve. A ta­lálmány e két felismerésen alapszik és abban van, hogy a tengelynek vagy ha­sonlónak az anyaga legalább is az agy alatt és közvetlenül mellette felületi nyo-15 mással tömörítve van. A rajz a találmányt példaképen egy vasúti hajtójárművek keréksorozatánál alkalmazott foganatosítási alakjában mu­tatja, amelynél az egyik kerékhez arány-20 lag közel egy fogaskerék van elrendezve. (A) a tengely, (al) a tengely csap, (B) a kerékrendszer egyik kereke és (C) a fo­gaskerék. Amint azt az (A) tengely ba­tá ról ó vonala inak megvastagítása mutat-25 ja, a tengely anyaga az agyak alatt is közvetlenül ezek mellett, és így a ten­gelynek a két (B) és (C) kerék közötti egész terjedelmében is nyomással víaló fényesítés által tömörítve vain. A tengely-30 hez hasonló módon a (B) és (C) kerekek agyának a furata is, a kerekeknek a ten­gelyre való felerősítése előtt, felületi nyo­mással tömöríthető. Minthogy a leírt szerkezetnél a tengely 35 a két kerék között különösen veszélyez­tetve van, a találmánnyal a törés veszé­lye igen egyszerű módon van csökkentve. A tengelynek a kerékagyak számára való felfekvési felületének felületi nyomással eszközölt tömörítése ugyanazon előfeszült- 40 ség mellett a szokásois szerkezeti módd'al szemben azzal a további előnnyel jár, hogy a kerekek a tengelyen lényegesen szilárdabban ülnek. Ezt az előnyt a ke­rékagyfuratoknak felületi nyomással való 45 tömörítésével még növeljük. Szabadalmi igények: 1. Tengely, csap vagy hasonló gépelem, amelyen agy vagy eféle mereven van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a ten- 50 gelynek vagy hasonlóknak anyaga leg­alább is az agy alatt és közvetlenül mellette felületi nyomással tömörítve vari. 2. Az 1. igényben védett tengely vagy ha- 55 sonló gépelem foganatosítási alakja, melyen két kerék egymáshoz meglehe­tősen közel van elrendezve, főleg ten­gely vasúti hajtójárművek számára való keréksorozattal, az egyik kerékhez 60 aránylag közel egy fogaskerék ül, az­zal jellemezve, hogy az anyag a két kerék közötti egész terjedelemben tö­mörítve van. 3. Az 1. igényben védett tengellyel vagy 65 hasonlóval bíró szerkezeti mód, azzal jellemezve, hogy az agynak vagy ha­sonlónak furata felületileg tömörítve van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents