103965. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vagy félig önműködő távbeszélőberendezés társas állomású vonalvezetésekkel

3Ies»jelent 11)32. évi február hó 1-én. KAGYAR KIRÁLYI jHSK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103965. SZÁM. — VII/j. OSZTÁLY. Önműködő vagy félig önműködő távbeszélő berendezés társas állomású vonalvezetékekkel. International Standard Electric Corporation DeJaware. A bejelentés napja 1930. évi február hó 13-ika. A találmány általában távbeszélő be­rendezésekre és különösen társais-állo­mású v orn a Ivez etékli ez tartozó állomások azonosságának megállapítására, valamint 5 ezen állomások beszélgetéseinek számlálá­sára vonatkozik. Az eddig allkalmjazásban levő berendezé­seknél az a gyakorlat honosodott, meg, hogy az állomás azonosságát megállapító 10 berendezés mindazon választó kapcsolók­kal összeköttetésbe jutott, amelyeken áit lánsasállomá-sú vonial,vezetékeikről beiér­íkező hívó összeköttetések létesítése végbe ment. Ezek az elrendezések költségesek és 15 a találmány célja olyan azonosság,meg­állapító áramkörök elrendezései, amelyeik több választó kapcsoló számára közösek és ennek révén a szükséges készülékek szá­mának, valamint a gyártás és berendezés 20 költségeinek csökkentése. A találmány egyik jellemző sajátsága szerint olyan távbeszélő berendezésnél, amelynél társJasálilomású vonalveze|tékhez tartozó hívó előfizető állomás azonossá gá-25 nak megállapítására való segédeszköz, ta­lál alkalmazást, az azonosságimegálliapító segédeszköz a válaiszitó kapcsolók egy cso­portja számára közös és a csoport bár­mely választó kapcsolójával működési 30 összeköttetésbe hozható, amint azon át hívás kezdeményezése következik be és amelynek a választó kapcsolóval valló össziekötteltése megszűnik, hia a hívó elő­fizető állomás azonosságának megíáílliapí-35 fása befejezést nyert. A találmány világosabban megérthető a következő leírásiból, amelyben a talál­mányt a mellékelt rajzok kapósán ismer­tetjük. A rajzok a találmány szerinti áraimkörelrenidezésit ismeretes berendezés- 40 nél való alkalmazása esetén tüntetik fel. amelynél p an el szer ke zet ű vagyis kere­tekbe foglalt véigiérintkezőkkel felszerelt kapcsolók vámnak Magától értetődik azonban, hogy a találmány nem szorítko- 45 ziik csupán ilyen berendezésiekre, hiamem laz bármiiyein rendszerű távbeszélő beren­dezéseknél alkalmazható, amelyeiknél tár­sas vanalvezeitékek számárta . beszélgtetés­száimláló elrendeziéisére van szükség. 50 A mellék elit rajzok a találmány szeriinti berendezés néhány kiviteli alakját példá­iképpen vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra paniel-szerkezetű kapcsolókkal felszerelt berendezéshez tartozó kerület- 55 választó kapcsoló ismeretes áraimkör­ei rendezésének egy részét, valamint a hozzátartozó ama felszerelésit szemlélteti, amely társas állomás azonosságának meg­állapítására való közös áramkör össze- 60 köt tetősét végzi, továbbá a baszjólgetés­számiáló készülék vezérlésiére való közös áramkört ábrázolja. A 2. ábra, négy társas állomású vonal­vezeitiékeit, egyes vomalvezietéket és a be- 65 szélgeitiéisszíáimMló készülékek közös ve­zérlő felszerelésiéit szemlélteti. A 3. ábra tiársais állomás azonosságát meg­állapító áramkör, amely a kerületváilasztó kapcsolók egy csoportja számára közös, 70 Ezen ábrában feltüntetett berendezésnél olyan segédeszközök is vannak, amelyek a választó kapcsolók egy csoportját azo­nosságot megállapító más áramkörökkel kiöitiik össze. A 75

Next

/
Thumbnails
Contents