103959. lajstromszámú szabadalom • Hálózatból táplált rádióvevőkészülék

3Ies»jelent 11)32 . évi február hó 200 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103959. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. Hálózatból táplált rádióvevó'készülék. Telef linken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H. cég' Berlin. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 7-ike. Gázzal töltött olyan erősítöcsövelmél, melyeket külső elektródával vezérelünk, az erősítőhatás nagy mértékben függ az erősítendő váltakozó áram frekvenciájá -b tói. így a gázzal töltött, külső vezérlésű csöveknél az alacsonyfrekvenciájú erősí­tés a magas frekvenciájú erősítéssel szem­ben rendikívül csekély. Ez, a jelenség az­zal magyarázható, hogy alacsonyfrekven-0 ciájú rezgésjelenségeknél, a pozitív gázio­űok árama és az elektronáram az edény falának feltöltése által ,a külső elektróda vezérlő mezejét kompenzálják. Nagyfrek­venciájú váltófeszültségeiknél az ionok 5 nagyobb tehetetlensége következtéiben a külső elektródák vezérlő hatását kompen­záló ellenhatás már nem jelentkezik, el­lenben a belső edényfal a most máir do­mináló elektronáraimlás következtében, 0 negatív töltésű lesz. Ez a negatív töltés úgy hat, mint a rácselőfeszültség. Ily­módon a csőben oly gáznyomás létesít­hető, hogy a cső erősítő hatása hang­frekvencia feletti frekvenciánál fekszik, ,5 míg az ionok mozgékonysága ós az edény méretei akkorák, hogy a hangfrekveneia erősítése rendkívül kicsiny. Ez a tulaj­donság gázzal töltött, külső vezérlésű csö­veknek hálózatból táplált vevőberendezé­to sekben közvetlen fűtésű vá 1 takozóá.raunú csövekként való alkalmazásáít rendkívül előnyössé teszi, mert az, 50 periódusú za­varoknak a kimeneti feszültséggel valló összekeverése már a limine lehetetlen. (6 A gázzal töltött, csövek további saját­sága, hogy alacsony frekvenciával rnodu­láillt nagy frekvenciát úgy egyenirányít és efrősít, hogy az erősítés foka növekvő modulációs frekvenciával csökken. Ennek folytán gázzal töltött külső vezérlésű 40 csövek hiangvisszaaidásniál teljes és mély hiangiszinezetet adnak, míg más csövek használatánál általában éppen a mély hangok visszaadása, fogyatékos. A fenti előny telepből táplált vevőkészülékeiknél 45 is fontos. A fenti okokból célszerű, ha elsősorban a vevőkészülék első fokozatában külső ve­zérlésű csöveket alkalmazunk, amelye­ket nemes gázzal, p. o. héliummal, ar- 50 gonnal, hydrogénnel töltünk meg; ezek­nek a gázoknak lü-4 és 10-2 mm Ilg nyomá­sok mellett folytatott villamos kisülések­nél relatíve állandó nyomásuk van. Az edényt higanygőzzel is meigtöltheitjük, 55 amelynek nyomását az edényben, lövő hi­glanytöimeg folytán állandó, míg egyéb gázok partiális, nyomását, p. o. az oxygén 1 fart iát is nyomását lehetőleg alacsony fo­kon tartjuk. A nyomás állandóan tartá- 60 sára a kisiitőcsőben higany heiyeltt hi­glainyötvözetet is alkalmazhatunk. Végül ail'kalmazhatunk a csőben oly higanyve­gyitlet eket is,, amelyeket a cső készítésié közben, vagy a cső elkészítése után vég- 65 zett utókezeléssel résziben, vagy egészben higannyá alakítunk. Az alkalmazott nyo­más nagysága az alkalmazott gáz minősé­gétől és az edény méretezésétől függ. A találmány értelmében különösen 70 azokra a gázzal töltött külső veizérlő elektródás csövek előnyösek, melyeknél a csövekben levő elektródák úgy vannak elrendezve, hogy az elektronok kisülési iránya lényegileg merőleges a cső hossz- 75 tengelyére és az izzókatódánaik, illetőleg az izzókatódák egyes részeinek a® edény falától való legkisebb távolsága kisebb,

Next

/
Thumbnails
Contents