103950. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diapozitívok készítésére

Megjelent 1933 . évi január hé 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103950. SZÁM. — l'X/f. OSZTÁLY. Eljárás diapozitívok készítésére. I)r. Loeningr Erich vegyész Berlin-Neutempelhof. A bejelentés napja 1931. évi február hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi február hó 28-ika. Tudjuk, hogy briliáns diapozitiveket, mint aminőket pl. mélynyomási célokra használnak, átnézetben nehéz megitélni és egymáshoz hangolni. Erre való tekin-5 tettel a 425325. német szabadalom gyors­sajtó-mélynyomási formák készítésére olyan eljárást ajánl, melynél a diapozití­vokat olyan gyenge fedéssel állítják elő, hogy ezeket a képeket fehér reflektáló 0 alzatra fektetve, ránéző-képek gyanánt lehet megbírálni és egymással összehason­lítani. Ámbár a diapozitóvék ráinézőképek gyanánt való összehangolásának lényeges előnyei vannak, az említett szabadalom 5 eljárása nem tudott elterjedni. Az ilyen nagyon gyenge diapozitívok további fel­dolgozása ugyanis azzal a kényelmetlen­séggel jár, hogy — miként ezt az említett szabadalom is ismerteti — a szokásostól 10 eltérő minőségű pigmentpapírokat kell alkalmazni. Az eljárás legnagyobb hátrá­nya azonban az, hogy ezeket a gyenge diapozitívokat nagyon nehéz másolni, mert a másoláshoz használt fényforrás !5 erősségének már csekély ingadozásai és egyenetlenségei rendkívül zavaróan hat­nak. A találmány lehetővé teszi az említett szabadalom szerinti eljárás előnyének, 10 vagyis a diapozitívok ránézőképek gya­nánt való elbírálhatóságának megóvását. Ezeket a gyenge ránézőképeket azonban nem használjuk fel mint olyanokat, hanem a találmány értelmében ú. n. briliáns 15 diapozitívekké alakítjuk át. A ránézőképeknek briliáns diapozití­vekké való átalakítását természetesen úgy kell végezni, hogy a létesített briliáns diapozitívnak fedési mérve kényszerűen állandó viszonyban álljon annak a ránéző­képnek fedési fokához, amelyből a bril­iáns diapozitív készül. Kitűnt, hogy ennek a követelménynek legjobban következőképpen tehetünk ele­get: Ismert módon, pl. valamilyen pig- 45 ment-eljárással, ránézőképet készítünk tet­szés szerinti színű kimosó-relief gyanánt. Az erre a célra használandó pigmentpapír azonban a ránézőkép színét szolgáltató pigmenten kívül még egy másik színtelen 50 vagy fehér olyan anyagot tartalmaz, mely a kimosó relief elkészülte után pl. reduk­cióval kvantitatív alakítható át legcél­szerűbben fekete anyaggá. Elsősorban tehát olyan pigmentpapír vagy pigment- 55 film jön tekintetbe, melynek rétege halo­gén-ezüstöt vagy halogén-higanyt, vagy ólomvegyületet tartalmaz, melyeket elő­hívóval fekete fémmé lehet redukálni. Gyenge pigmentképeknek megerősítése 60 oly célból, hogy azok másolásra alkalmassá legyenek, már ismert volt. így pl. Eder (Handbuch der Photographie, IV. kötet, 2. rész, 1926) e célra már ajánlotta, hogy a megerősítendő kimosó-relief be vas-, réz-, 65 ólom- vagy más sókat, vigyenek be, me­lyeket azután kémiai úton színes vegyü­letekké alakíthatnak át. Ez az eljárás a találmány szerintitől abban különbözik, hogy ez utóbbi eljárásnál a színes anyaggá 7® átalakítandó anyagok már eleve benne vannak abban a pigment-rétegben, amely a kimosó-relief készítésére való. Ez az eltérés döntő jelentőségű, mert a diapozi­tív fedési foka és a ránézőkép fedési foka 75 között csak akkor lehet kényszerűen ál­landó a viszony, ha a kimosó-relief minden pontján a képszerű vastagságnak meg-

Next

/
Thumbnails
Contents