103929. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázok hűtésére

Megjelent 1932. évi január hó 100-éu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 103929. SZÁM. — XVITI/c. OSZTÁLY. Berendezés gázok hűtésére. Koller Károly oki. kohómérnök Budapest. A bejelentés napja 1930 évi október hó 20-ike. Ismeretesek ú. n. ellenáramlású gázhűtő­berendezések, amelyeknél a gázokat ellen­áramban vezetett hűtőközeg hűti. Az ilyen hűtőberendezéseknél, amelyeknél a hűtő-5 közeget rendszerint csövekben, a gázt pe­dig a csövek körül áramoltatják, a szük­séges hűtőfelületet, különösen nagy gáz­tömegek hűtése esetén, csak úgy tudják biztosítani, hogy nagy keresztmetszetű ké-LO szülékeket készítenek, vagy a berendezést nagy szerkezeti magasságban képezik ki, vagy pedig a csöveket tekervényesen veze­tik. Mindegyik megoldás sok szempontból hátrányos. Így a keresztmetszet növelése 15 esetén a berendezésen átáramló gázok se­bessége nagy mértékben csökken, ami a melegátadást károsan befolyásolja; a szer­kezeti magasság növelése viszont a gazda­sági és szerelési szempontok figyelembe-20 vételével csak igen szűk határok között lehetséges, végül csőkígyók alkalmazása esetén a berendezés kellőképpen nem tisz­títható, mert a csőkígyók belső falán kép­ződő lerakódások csak igen nehezen, sőt 25 sokszor egyáltalában nem távolíthatók el, ami ismét a melegátadásra nézve rend­kívül kedvezőtlen. Ezen hibák miatt sok esetben ú. n. ke­resztáramlású hűtőkre tértek át, amelyek-30 ben a víz vízszintes fekvésű csőnyalábo­kon sorozatosan átfolyik, a gáz pedig füg­gélyes irányban a csőnyalábok körül fel­felé áramlik. A keresztáramlású hűtők jól beváltak, azonban előállításuk igen drága 35 és karbantartásuk körülményes. A találmány olyan ellenáramlású gáz­hűtőberendezés, amelynél a fentemlített hibákat egyszerű módon kiküszöböljük és amelynek az ismeretes hasonló berendezé­sekkel szemben, egyéb lényeges előnyei is 40 vannak. A találmány szerinti berendezés alap­gondolata az, hogy a gázokat a hatékony hűtés követelményeinek megfelelően, nagy hűtőfelületen, nagy sebességgel áramoltat- 45 juk és a hűtőközegeket lehetőleg alacsony hőfokon tartjuk, nagy gáztömegek hűtését pedig a keresztmetszet, vagy a szerkezeti magasság növelése nélkül foganatosítjuk. A fenti szempontok figyelembevételével 50 a találmány szerinti hűtőberendezést álló, csöves hűtőkészülékek sorozata képezi, amely készülékek a gáz vezetése szempont­jából sorozatos, a hűtőközeg vezetése szempontjából pedig párhuzamos kapcso- 55 lásúak, mimellett azonban adott esetben valamennyi hűtőkészülék vagy azok egy része a hűtőközeg vezetése szempontjából sorozatos kapcsolású is lehet. A sorozatban felhasználható egyes ké- 60 szülékeknél igen fontos követelmény az, hogy a hűtőfelület lehetőleg teljesen ki­használjuk. Ezen követelménynek úgy fe­lelhetünk meg, hogy a hűtőkészülékek egész kerülete mentén egyenletes gázbe-, 65 ill. kivezetésről gondoskodunk, miáltal a holt terek képződését elkerüljük. A találmány szerint ezt úgy érjük el, hogy minden egyes hűtőkészüléknek a gázbe-, ill. kivezetésnél a hűtőkészülékeket 70 körülvevő gázelosztó, ill. gázgyüjtő csa­tornája van, amely a hűtőkészülék belső terével az egész kerület mentén közle­kedik. A hatékony hűtés szempontjából to- 75 vábbá fontos szempont az is, hogy a gázok a hűtőkészülékeken lehetőleg örvénylő mozgással áramoljanak át. Ennek biztosi-

Next

/
Thumbnails
Contents