103910. lajstromszámú szabadalom • Aknaszekrény földalatti szerelvények elhelyezésére

___ Megjelent 1932. évi január hó lő-én. MAGYAR KIRÁLYI JHS£fl| SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103910. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Aknaszekrény földalatti szerelvények elhelyezésére. Lédeczy Sándor m. kir. posta- és távírda műszaki igazgató Budapest. A bejelentés napja 1929. évi december 14 ike. A földalatti erős és gyengeáramú kábe­lek kötéseinek vagy biztosítékainak elhe­lyezésére, továbbá vízvezték csőhálózatok, gázcsövek záró csapjainak és egyéb sze-5 relvényeinek a földben való védett elhe­lyezésére vasbetonból készített vagy tég­lákból megépített aknaszekrényeket al­kalmaznak. Ezek az aknaszekrények a színhelyen készülnek vagy azokat gyári-10 lag állítják elő és kész állapotban szállít­ják az alkalmazási helyre. Az aknaszekrényeknek a helyszínen való elkészítése azzal a hátránnyal jár, hogy az építő anyagokat fölös mennyiség-15 ben a helyszínre kell szállítani, az elké­szítéshez szakmunkások szükségesek, az előállítás, illetve felépítés sok ideig tart és emiatt az úttestet hosszú ideig kell a forgalomtól elzárni. 20 A gyárilag készített aknaszekrények hátránya, hogy azokat nagy terjedelmük miatt alig lehet raktározni, illetve erre a célra felette nagyterjedelmű helyiségek szükségesek. Szállításuk a terjedelem, a 25 súly és törékenység miatt nehézkes, be­építésük pedig a nagy súly miatt több .munkás alkalmazását teszi szükségessé. A találmány cclja a felsorolt hátrá­nyok és nehézségek megszüntetése. A ta-30 lálmány révén ugyanis a raktározáshoz szükséges helyiségek terjedelme csökkent­hető, az aknaszekrények súlya kisebb, a szállítás, valamint a beépítés egyszerűbb és olcsóbb, mint az eddig ismeretes akna-35 szekrényeknél. Az előzőkben említett előnyöket annak révén érjük el, hogy a találmány értelmé­ben az aknaszekrényt olyan műkőlapok­ból állítjuk össze, amelyek az egész szab­ványos szerkezeti magasságban osztatla- 40 nok, hézagmentesek és külön-külön egysé­ges egészet képeznek. Az aknaszekrény ezen oldalfalai tehát rigy függőleges, mint vízszintes irányban hézagmentesek és azokat a találmány értelmében keretek 45 tartják össze, úgyhogy az összeépítést szerszám és szakképzettség nélkül a hely­színen egy munkás maga is elvégezheti. Az aknaszekrény elkészítéséhez használt műkőlapoknak, amelyek gyanánt előnyö- 50 sen azbesztcement-lemezeket alkalmazunk, az illeszkedési oldaléleken csapjai és a másik oldallap csapjai számára kivágásai vannak, llymódon az egyik oldallap csap­jai a másik oldallap kivágásaiba illesz-55 kednek és így az oldallapok összedülését megakadályozzák. Az összeillesztett oldallapokat keretek tartják meg helyzetükben. A keretek elő­nyösen olyan idomvasból készülnek, 60 amelynek függélyes és vízszintes szárai vannak. Az idomvas függélyes szárai az oldallapokat összefoglalják, míg a víz­szintes szárak az aknaszekrény fenék-, illetve fedéllapját tartják. 65 A találmány szerinti aknaszekrény egy kiviteli alakját a mellékelt rajz példa gyanánt vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra jobboldala az aknaszekrény ol­dalnézete; baloldala az aknaszekrény füg- 70 gélyes középhosszmetszete. A 2. ábra jobboldala az aknaszekrény fe­lülnézete, baloldala vízszintes metszet. A 3. ábra az egyik oldallap egy részének elölnézete. A 75 4. ábra a fedél módosított kiképzését ábrázolja. Az aknaszekrény a találmány értelmé^

Next

/
Thumbnails
Contents