103903. lajstromszámú szabadalom • Visszérharisnya

Megjelent 1932. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103903. SZÁM. — I/e. OSZTÁLY. Visszérharisnya. S. A. R. L. Chambet & Co. cég' Páris. A. bejelentés napja 1929. évi március hó 26-ika. A találmány olyan, kaucsuk nélküli visszérharisnyákra vonatkozik, amelynél a lábszár tartását és rugalmas szorítását kizárólag a harisnya kötött anyagában 5 bizonyos hosszirányú vonalak mentén lé­tesített fogyasztások idézik elő. Az ilyen harisnyáknál a harisnyának a lábfejre he­lyezendő részét a lábszárrész meghosszab­bítása gyanánt kötjük és az a lábfej alak-10 ját csak akkor veszi fel, ha a harisnyát már felhúztuk. A harisnya egész hosszára (lábszárra és lábra) kiterjedő fogyasztá­sok száma és hosszirányú kiterjedése a láb alkata szerint változó, oly célból, hogy a 15 felhúzott és hossza irányában megfeszített harisnya az izmokra megfelelő kerületi nyomást fejthessen ki. Eddig a fogyasztásokat csak a harisnya két oldalán alkalmazták és kellő rugal-20 másság létesítése végett mindkét oldalon kétszeres, vagyis két egymáshoz közel fekvő vonal, illetve ikervonalak mentén elrendezett fogyasztást állítottak elő, me­lyek tehát lefelé, a lábfej felé haladva a 25 középvonal mindkét oldalán a kötöttáru két fonalának helyébe léptek. Ezáltal a kerület különböző pontjaiban, igen tekin­télyes rugalmassági különbségek léptek fel, még pedig a fogyasztás helyén — már 80 csak annál is inkább, mert .kétszeres fo­gyasztásról van szó — túl nagy rugalmas­ság, míg a két fogyasztás között fekvő helyeken az áru természetes rugalmassá­gával egyenlő, csaknem teljesen elenyésző 35 rugalmasság. A találmány olyan visszérharisnya, mely egyenes kötszövőgépeken könnyen elkészíthető és az említett hátránytól men­tes, azonkívül az a nagy előnye van, hogy a fogyasztások láthatatlansága folytán 10 szükség esetén a közönséges harisnyákhoz teljesen hasonló lehet. Az új harisnyát lényegileg az jellemzi, hogy a fogyasztásokat négy hosszirányú vonal mentén alkalmazzuk: kétoldalt, elől 45 és hátul, amit úgy valósítunk meg, hogy az egyes kötszövőgépen a fogyasztásokat a gép két végén (az áru varratánál) és az áru szélességének közepén (az áru két ki­feszített mellső oldala között középen) ál- 50 Htjuk elő. A rugalmasság ily módon a ke­rület négy, egymástól 90° szögtávolságban fekvő pontján van biztosítva, úgy hogy amennyire gyakorlatilag egyáltalán le­hetséges, a lábszár kerületén egyenletesen 55 oszlik el. Ez a szabályos eloíszlás lehetővé teszi, hogy az összes vagy néhány fogyasz­tott hosszirányú vonal mentén egyszeres fogyasztásokat alkalmazzunk, amelyek még kevésbbé láthatók és amelyek nem 60 árulják el a harisnya célját. A találmány továbbá a harisnya sarká­nak új előállítási módjára vonatkozik. Tudvalevő, hogy kettős fogyasztásokat a hairisnya végein úgy létesítenek, hogy ,a 65 gépet megállítják és minden tűsor utolsó szemét az utolsóelőtti tűre helyezik, ami­kor is ezt a fogyasztást mindegyik oldal­ról, tehát mindegyik tűsort tekintve mind­két fonalra kiterjesztik. A találmány sze- 70 rint a középső fogyasztást a gép megállí­tása után úgy érjük el, hogy az egyik tű­től a közép felé az illető féltűsor minden szemét fogyasztjuk. Ez a folyamat, ame­lyet esetleg csak a tűsor felén valósítunk 75 meg, a középen egyszeres fogyasztásit eredményez és a másik tűsor megfelelő fe­lénél a tűsor vége irányában csak egyszeres

Next

/
Thumbnails
Contents