103890. lajstromszámú szabadalom • Hintaszék

változni kellene. A (4, 5) rudak mozgása közben az ülés különböző helyzetekbe ke­rül, miközben a talpkeret helyzete válto­zatlan. Ha a (7) háttámlának és az ülés­íj nek egymáshoz viszonyított helyzetét vál­toztatni akarjuk, a (11) lábtartót lábunk­kal előre vagy hátra nyomjuk, miáltal a (9) lábtámaszkeret a (H) csapok körül el­fordul és a véle csuklósan összekapcsolt 10 (8) kéztartót hátra vagy előre mozgatja. Ezáltal a kéztartóval csuklósan összekap­csolt (7) támlakeret a (12) csapok körül elfordul és így az üléshez viszonyított helyzete megváltozik. Hogy ezt az állítást 15 elvégezhessük, a merev kapcsolatot az (1) merevítőrúd és a (8) kéztartó között, előző­leg, meg kell szüntetnünk, amit oly módon végzünk, hogy az (1) rúdból kiálló csapot kezünkkel kiemeljük a (J) sín fogából, 20 illetve, ha fogazás nélküli sínvezeték van, a csavarmenetes csapot a (J) sínvezeték­ben meglazítjuk, úgy hogy abban köny­nyen elmozoghat. Ha a széket össze akar­juk csukni, a (7) háttámlakeretet a (9) 25 lábtámlakeret felé előrehajtjuk. Ezáltal a (8) kéztartórúd előrenyomódik, minek folytán a véle összeköttetésben álló (1) merevítőrúd is előrehúzódik, úgy hogy az (N) vaspánt, előbbi helyzetéhez képest, az 30 (A) forgáscsap körül 180°-kai átfordul. Ez elfordulás közben a (4) rúd hátsó végét az (N) vaspánt lefelé szorítja, úgy hogy a (4) rúd a (3) talpkeretre fekszik, a (2) ru­dat pedig a vaspánt előre mozgatja és ez 35 a rúd az (5) tartórudat arra kényszeríti, hogy a (3) talpkeret síkjába feküdjék. Összecsukódás közben a (9) lábtartókeret alsó része, minthogy a keret felső részét a (8) kéztartórudak előre nyomják, a (H) csapok körül hátracsuklik, a (11) lábtartó, 40 valamint a (10) merevítőrudak pedig a (9) lábtartókeret homlokoldalára hajlanak ós a (9) lábtartókeret, homlokoldalával le­felé fordítva, a (3) talpkeret síkjára fek* szik. íö Szabadalmi igények: 1. Hintaszék, azzal jellemezve, hogy a síkbeli (3) talpkeret négy sarokpontjá­hoz csuklósan erősített egy-egy (4, 5) tartórúdra van felfüggesztve, melyek 50 közül a talpkeret mellső (F) csukló­pontjához kapcsolt (4) tartórúd a (3) talpkeret hátsó (D) csuklópontjához kapcsolt (5) tartórudat keresztezi. 2. Az 1. igényben védett hintaszék ki- 55 viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a talpkeret két mellső (F) csuklópontjá­hoz kapcsolt (4) tartórudak hátsó végé­hez egy-egy (N) vaspánt van csukló­san erősítve és a (2) székváz hátsó 60 része az (N) vaspántoknak (B) középső pontjához van csuklósan erősítve. 3. Az 1—2. igényben védett hintaszék ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az (N) vaspántok hátsó (C) pontjához egy- 65 egy (1) merevítőrúd van csuklósan erő­sítve, melyeknek mellső vége a (8) kéz­tartórúd alá nyúlik, jellemezve to­vábbá azzal, hogy a (8) kéztartóruda­kon (J) vezetősín van, a merevítő- 70 rudakból pedig e sínben vezethető és abban rögzíthető csap áll ki. 1 rajzlap melléklettel. Pallüs nyomda, I!>.i<i;;i)e<if

Next

/
Thumbnails
Contents