103882. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés nyomás alatt tartható, villamos kábelek számára

Megjelent 1933. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 103882. SZÁM. — VH/G. OSZTÁLY. Elrendezés nyomás alatt tartható, villamos kábelek számára. JVaamlooze Vennootschap Handelmaatschappij Cablon gyári cég s'Gravenhagen. A bejelentés napja 1930. évi december hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi jnnius hó 3-ika. Ismeretesek kábelrendszerek, amelyek ama tapasztalati tényt használják ki, hogy a dielektrikum tulajdonságai javul­nák, midőn azt nyomás alá helyezzük. Ily 5 kábeltelepekben nyomócsatornákra van szükségünk, amelyek útján a hálózat bi­zonyos pontjairól a kábelt egész hosszá­ban nyomás alatt tarthatjuk, azon a ré­ven, hogy a csatornákat az említett pon-10 tokról, állandóan valamely alkailjmias nyo­móközeggel megtöltve tartjuk. Nyomó­közeg gyanánt példaképpen folyadékok! vagy gázok szerepelhetnek. Különösen előnyös nyomóközegeknek bi-15 zonyultak a gázok, mint pl. az atmoszfé­rikus levegő, nitrogén, szénsav, sth. A gázok nyomóközegekül való használa tának előnyei mindenekelőtt abban mu­tatkoznak, hogy nagy kábelhosszakat is 20 a kábel végállomásairól, segédkészülékek közbeiktatása nélkül, igen egyszerű mó­don nyomás alatt tarthatunk, továbbá, hogy szintkülönbségek minden neihózlség nélkül leküzdhetők és hogy a nyojmókö-15 zegnek a telep hőváltozásaitól bekövet­kező térfogatváltozásait is, külön készülé­kek nélkül, a legegyszerűbb módon sza­bályozhatjuk. Ez előnyök főként a gá­zoknak jellegzetesen csekély súrlódási té­i0 nyeizőjén, vakum int azon a körülményen alapulnak, hogy a gázok fajsúlya cse­kély, összenyomhatóságuk azonban jelen­tékeny. A gázoknak ugyanezen tulajdonságai-15 ból következik azonban ama hátrány is, hogy ha a hosszú kábelcsatornában vala­hol esetleg valami hiba. mutatkozik, ak­kor a gáznak gyors helyi kitódulása foly­tán, igen hosszú kábelvonalra kiterjedő­leg, hirtelen csökken a nyomás és kiürül 40 a csatorna. A találmány célja, hogy e hátrányt ki­küszöböljük és hogy egyben a hiba he­lyét igen egyszerűen megállapíthassuk, továbbá, hogy a kábelvonal megsérült 45 része, vagy pedig megsérült gyártási hossza, önműködőlég kikapcsolódjék és felismerhető is legyen. E feltalálói feladatot olyként oldjuk meg, hogy a kábelvonal alkalmas pont- 50 jain előnyösen az egyes gyártási hosBizak közötti összekötő karmantyúkban, mester­ségesen növelt áramlási ellenállásokat ik­tatunk a nyomógáz útjába. Ezeket az el­lenállásokat célszerűen oly készülékkel 55 hozzuk kapcsolatba, amelyek a hiba bekö­vetkezésekor ama rendellenes nyomáskü­lönbség következtében, ami a mestersége­sen növelt áramlási ellenállásoknál lép fel, a hibássá vált vonalrésznek mindkét 60 végén záró- vagy jelzőszerveket, vagy mindkétféle szerveket hoznak működésbe. A rajz a találmány szerinti elrendezés egyik kiviteli példáját kábelkarmantyú vázlatos hosszmetszetén tünteti fel. 65 A két (a) kábelvéget a karmantyúban, a (b) helyen, körülkötéssel, Vagy más al­kalmas módon egyesítjük egymássá,]. A találtaány szempontjából elvileg merőben közömbös, vájjon mily fajtájúak a kar- 70 mantyúban egymással összekötendő ká­belek. A megrajzolt kiviteli példánál fel­tételezzük, hogy oly kábelről van szó, mint amilyet a 455G98. sz. német szaba­dalom leírása ismertet, vagyis ahol a 75 nyotaóközeg különbözik a szigetelőanyag­tól és a kettőt e közegekre nézve áthatol­hatatlan burkolat választja el egymástól.

Next

/
Thumbnails
Contents