103880. lajstromszámú szabadalom • Árusító automata, különösen italokhoz

Megjelent 1933. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 103880. SZÁM. — Vll/b. OSZTÁLY. Árusító automata, különösen italokhoz. ,Freealdo" Automateii-Handelsgeselischaft Richter & Co. cég- Wien. A bejelentés napja 1929. évi november hó 7-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi november hó 8-ika. Hogy italokat árusító automatáiknak kí -vülről való rosszakaratú bevatkozáesal előidézhető üzemzavarait meggátolhassuk és hogy a szabadiban felállítandó árusító 5 automaták belső szerkezetiéit teljesen vé­detten helyezhessük el, arról kell gondos­kodnunk, hogy a poharak megtöltése' az Uutómiataszekrényeii belül menjen végbe és csak a, megtöltött pohár mozogjon ki-10 felé- Ekkor azonban az automata szekré­nyének a pohár kivezetése céljából állan­dóan szabadon mjaradó nyílása kívülről való beavatkozásokat tenne lehetővé, me­lyek legalább is az automata belső beren-15 dezésének megzavarására volnának alkal­masak. A találmány már most azt célozza, hogy az automata minden működése teljesen a szekrény belsejében menjen végbe és csak 20 a. megtöltött poharak jussanak a szekrény külső oldalára, úgy azonban, hogy az auto­mata szekrénye a belső folyamatok egész tartaimia alatt kifelé el legyen zárva. Eh­hez képest a találmány szerinti autommtá-25 nak oly alkatrésze van, noiely csak a meg töltött poharat viszi kifelé és mely mögött, befelé mozgása után, az automataszekrény nyílása elzáródik. A csatolt rajzok a találmány szerinti SO au torna faszerkezet példaképpen.! megol­dási alakjait tüntetik fel. Az 1. és 2. ábra az egyik megoldási alak oldal-, illetve felülnézete. A 3. és 4. ábra egy másik megoldási alak 35 oldal-, illetve felülnézete. Az 5. áíbra egy harmadik megoldási alfiknek részben felülnézete, részben vízszintes metszete. Az 1. és 2. ábra szerinti megoldási alak­nál az automata (1) szekrény falának (2. 40 ábra) (2) áttörése van, melyen át az ivó­pohár® t hordó (3) tartólap kifelé juthial, még pedig a 2. ábrán teljesen vonallal raj­zolt helyzetbe. E vízszintes (3) tartólap a függélyes (4) zárólemez alsó szélétől nyúl 45 ki, mely (4) ziárólemezt az (5) kar hordja, mely a függélyes (6) tengely körül lenget­hető, amikor is a (4) záróleniez a 2. ábrán, eredmény von állal feltüntetett (4') hely­zetbe juthat: ekkor a (3) tartólap a (3') 50 helyzetben ban. A (3, 4) résziek lengőmoz­gása két (7, 8) vezeitőifal között megy végbe. A (3) tartólap, kiindulási helyzeitében, a poharak készlet,tartálya alatt van, mlely 55 pohanak közül, magában véve ismert mó­don az automata minden működtetése al­kalmával egy-egy pohár szabaddá vállik ós leesheitik. A felszabadított pohár a (3) tartólapra ejtendő és hogy ebkor a pohár 60 biztos vezetést kapjon, a (7) vezetőfal egy részét (9) csappantyú alkotja, mely a (10) rugó hatása alatt áll és melyeit a függé­lyes (4) zárólemez (11) toldata, a (10) rugó nyomása ellenében szabványos helyzeté- 65 ben tart; e (9) csappantyú a (10) rugó ha­tása alatt csiak akkor képes befelé lengeni, ha a (4) lemez a (9) csappantyú (12) csuk­lóján már túlhaladt. A (9) csappantyú vé­gül a (9') helyzetbe jut, midőn a (4) záró- 70 lemez és a (3) tartólap az ereidményvona­lakkal feltüntetett (4', 3') helyzetet elérte. Ily módon a (7, 4', 8) és (9') részek hatá­rolta akna létesül, mely a ileeső pohárnak biztos vezetést ad. Ha a (4', 3') részek is- 75 mét előrelengenek, akkor a (9) csappantyú isimét eredeti helyzetébe kénytelen vissza­lengeni.

Next

/
Thumbnails
Contents