103877. lajstromszámú szabadalom • Öblítő szívó fecskendő orvosi célokra

Megjelent 1932. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103877. SZÁM. — VJI/e. OSZTÁLY. Öblítő és szívó fecskendő orvosi célokra. Dr. Sch&ffer László orvos Sarkad. A bejelentés napja 1931. évi február hó 16-ika. Az orvosi gyakorlatban használatos, á. n. öblítő (100 cm3 és nagyobb űrtartalmú) fecskendőnek az öblítésen kívül fontos és mindennapi rendeltetése a szívás is, mely 5 utóbbinak két módozatát különböztetjük meg. Az egyik szerint a fecskendő a szi­vattyúhoz hasonlóan szívó munkát végez. Példa erre folyadéknak vagy izzadmány­nak a mellhártyaüregből való kiszívása. 10 A másik módozat akkor áll elő, ha a test­ben bizonyos területet tartósan a légköri nyomásnál kisebb nyomás alá kell helyez­nünk, amire példa a Bier-haranggal való kezelés. A szívás két módozatának a felso-15 rolt példákon kívül természetesen számos alkalmazása van. Az orvosi fecskendő működtetésének két fázisa, nevezetesen a dugattyú betolása és kihúzása között az a lényeges különbség 20 van, hogy míg a betolást kényelmesen és jól adagolva fél kézzel végezhetjük, addig a kihúzás mindkét kezünk ügyetlen, rossz hatásfokú munkája, mikor is a szívás köz­vetlen eszközének (pl. tű, szívócső, Bier-25 harang, stb.) tartására harmadik kéz szük­séges. A jelenlegi orvosi fecskendő azért tökéletes j.öblítő eszköz, mert e művelethez a fecskendőt felhúzott dugattyúval he­lyezzük készenlétbe és a fecskendő működ-30 tetésének hasznos fázisa a dugattyú beto­lásából áll. Szívás műveletekor azonban a dugattyút ki kell húznunk, miért is a je­lenlegi fecskendők e célra tökéletlenek, nem beszélve arról, hogy az előbb említett 35 szívóhatás fenntartására nincsenek is be­rendezve. A találmánybeli fecskendő e hátrányo­kat teljesen megszünteti, mert vele külön­¥leges kiképzésénél fogva a légköri nyo-40 másnál nagyobb és kisebb nyomást egy­formán kényelmesen és gazdaságosan léte­síthetünk, azonfelül a légköri nyomásnál kisebb nyomást az elért fokon fenn is tart­hatjuk. A találmány értelmében ezt azál­tal érjük el, hogy a fecskendő hengerének 45 mindkét, vagyis a dugattyú előtti és mö­götti terét szívó és nyomó térré képezzük ki, illetve a fecskendő-hengernek úgy a dugattyú előtti, mint mögötti terét a min­denkori célnak megfelelően a kezelendő 50 hellyel való összeköttetésre alkalmassá tesszük; azonfelül gondoskodunk oly szer­vekről, melyekkel a csökkentett nyomás tartósan fenntartható. A találmány szerinti orvosi fecskendő 55 példaképem kiviteli alakját a csatolt rajz tünteti fel, melyen az 1. ábra hosszmetszet, részben oldalné­zet; a 2. ábra a fecskendőhöz való száj- vagy 60 toldalékdarabnak, a 3. ábra pedig a záródugónak oldalnézete. A fecskendő (a) hengerének egyik végét (b) fenék, másikát (c) fedél légmentesen zárja el. Utóbbinak központos (d) része az 65 (e) dugattyú (f) rúdját jól tömítve vezeti. A (c) fedélnek még szokásos két ujjtá­masztó (gl, g2) gyűrűje is van, melyek egyike az 1. ábra bal oldalán látható mó­don csővé van kiképezve és a cső egyik 70 vége az (a) henger dugattyú mögötti te­rébe torkol, másik, csavarmenetes szabad vége pedig csőcsatlakozásra alkalmas. A (b) fenékben csavarmenetes (h) furat van, melybe az (i) toldaléklarab csavarolható. 75 Ez úgy van alakítva, hogy vége sebfecs­kendő toldalék és ráilleszthető nem csak oliva, de különböző vastagságú gumicső is, mert tojásdad övei a felerősítési hely felé fokozatosan vastagodnak. Az (i) toldalék- 80

Next

/
Thumbnails
Contents