103869. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés, különösen szerves anyagok eltávolítására szennyvizekből, valamint az eltávolított szerves anyagok feldolgozására

Megjelent 1933. évi .január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI TMÓSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 103869. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés, különösen szerves anyagok eltávolítására szennyvizekből, valamint az eltávolított szerves anyagok feldolgozására. Mars James Caren gépszerkesztő New-York. A bejelentés napja 1930. évi október hó 17-ike. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1929. évi október hó 22-ike. A találmány eljárás és berendezés hul­ladékok és általában lebegő anyagot tar­talmazó szerves hulladékok feldolgozá­sára, különösen pedig eljárás szerves 5 anyagoknak szennyvizekből és más hul­ladékokból való kiválasztására és hasznos termékké való átalakítására, beleértve oly körfolyamot is, amelynél a hulladékok az eljárásfolytatására használható anya-10 gokat szolgáltatnak. A szennyvizek, konyha- és egyéb hulla­dékok eltávolítása a városok növekedésé­vel és a népesség számával fontosságában folyton növekvő feladat, amelyet mindez-15 ideig nem oldottak meg kielégítő módon. E feladat megoldására irányuló, mindez­ideiig nagy mértékben alkalmazott mód­szerek (eljárások) kevés kivétellel, — mint pl. ez anyagoknak trágyázószerekké való 20 feldolgozása, •— olyanok voltak, amelyek nemcsak az anyagban rejlő összes értékek megsemmisítését tették szükségessé, ha­nem e megsemmisítés foganatosítása még jelentékeny költségeket is okozott. Emel-25 lett e módszerek, nevezetesen azok, ame­lyekkel trágyázószereket vagy szappar.­zsírt nyertek és kisebb mértékben azok, amelyeknél a hulladékanyagok megsem­misíttettek, oly hátrányokkal vannak 30 egybekötve, amelyek azon, helyek környé­két, ahol e módszereket foganatosították az emberek részére lakhatatlanná, vagy legalább is egészségtelenné tették. Igénybe vettek mái- különböző kisegítfi 35 eszközöket is, hogy azok segélyével a szennyvizeket eltávolítsák. A legegysze­rűbb mód az volt, hogy azokat valamely folyóba vagy kikötőbe folyatják. Ez azon­ban nem higiénikus és szerves anyagok­nak iszap alakjában való, nagymérvű le- 40 rakodásához vezet, amely nem csak hi­giénikus szempontból kellemetlen, hanem a vizet, amelybe bevezettük, fokozatosan szennyezi. Egy másik módszer abban áll, hogy a szennyvizeket homokágyra (öntő- 45 zendő földekre) folyatjuk és a folyékony részét beszivárogtatjuk. Azonban az iszap a hornokágyon és annak likacsaiban lera­kódik, miért is a szűrőágyat szabályos időközökben el kell távolítani és fel kell 50 njítani. Különböző javaslatokat tettek már a szennyvizek kezelésére, azonban ezek oly költségesek és annyira hiányosai; -voltak, hogy a legtöbbjük legfeljebb ki­segítő eszköznek nevezhető. 55 A találmány oly módon teszi lehetővé a szennyvizek kezelését, amely a fogana­tosítási helyek környezetét nem zavarja és a szerves hulladékanyagot hasznos ter­mékekké és oly anyagokká alakítja át, 60 amelyek, a minőség és mennyiség szerint, az eljárás folytatásához szükséges anya­gokat egészben vagy nagy részben szol­gáltatni képesek. E hulladékanyagok megszakítás nélküli körfolyamattal távo- 65 líthatók el, amely körfolyamat nagyon kevés felügyeletet igényel, mindamellett a szennyvizek és az azokban foglalt hul­ladékok mennyiségei legnagyobb ingado­zásainak is kielégítő módon eleget tesz. 70 A szerves hulladókanyag a folyadékokból majdnem teljesen eltávolítható és hasa­nős termékké átalakítható. Fontos előnye az eljárásnak, hogy a szennycsatornák iszapja vagy más szerves anyaga az eljá- 75 rásban való használatra alkalmas szűrő anyaggá alakítható át, amely a szenny­vizek szűrésére használható.

Next

/
Thumbnails
Contents