103820. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék kolloidokat és (vagy) durvább dispersiókat tartalmazó folyadékok tisztítására

-Megjelent 1931. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JÍÍI11ÍI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS í 03820. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék kolloidokat és (vagy) durvább dispersiókat tartalmazó folyadékok tisztítására. Wagenaar Hummelmck Marius Gerrit gyáros Vlaarclingeii (Hollandia). A bejelentés napja 1927. évi április hó 21-ike. Hollandiai elsőbbsége 1926. évi május hó 28-ika. A találmány eljárásra és készülékre vo­natkozik, olyan folyadékoknak, melyek kolloidokat és (vagy) durvább dispersió­kat tartalmaznak, szűrés útján való tisz-5 títására. Folyadékoknál a szokásos szűréssel való tisztítás, általában a durvább részecskék­nek a finomabbaktól való elkülönítését célozza. 10 Az olyan folyadékoknál, melyek, a kol­loidos és (vagy) durvább dispers részecs­kék mellett, melyeket a szűrletben vissza­kapni kívánunk, kb. ugyanazon nagyság­rendű idegen anyagokat is tartalmaznak, 15 gyors és tökéletes tisztítás, szokásos szűrés útján, általában nem foganatosítható. Ha a szűrőanyag likacsai a dispergált részecs­kéknek megfelelő nagyságrendűek, akkor, bár az idegen anyagok elkülöníttetnek a 20 folyadékból, de ezek a szűrőanyagot csak­hamar eltömik. A likacsoknak nagyobbra méretezése esetén, amikor is még mindig fenyeget az eltömődés veszélye, az idegen anyagok, a dispergált részecskékkel együtt, 25 a szűrletbe mennek át. A találmány célja olyan eljárás és ké­szülék létrehozása, melynél az idegen anyagoknak és a szűrendő anyag marad­ványának gyors és elegendő mértékű el-30 kii 1 önül ése érhető el. Elvileg a találmánynak megfelelő el­járás olyan szűrőanyag segélyével foga­natosított adhásión vagy adsorpción ala­puló szűrésből áll, mely szűrőanyagnak 35 rétegvastagsága csak néhány milliméterre terjedő nagyságrendű. A találmány azon a meglepő megfigye­lésen alapszik, hogy kolloidos és (vagy) durvább dispers alakulatokat tartalmazó folyadékokat, bizonyos, alább közelebbről 40 megadott feltételek mellett, tökéletesen (maradék nélkül) lehet egy vékony szűrő­anyagréteg likacsain vagy hézagain (sze­mein) keresztülvezetni az idegen anyagok­nak a szűrőn csaknem tökéletesen való ki- 45 válása mellett. Elvileg két főfeltétel jön figyelembe a jelen eljárás foganatosításánál, neveze­tesen : 1. a tisztítandó folyadékot lehetőleg 50 nyugodtan kell a szűrőfelületen keresztül és e felület mentén vezetni és 2. a szűrőanyag likacsainak vagy sze­meinek nagyságát a szűrletben vissza­kapni kívánt részecskéknek dispersiófoká- 55 hoz kell alkalmazni. Javítást lehet itt elérni lehetőleg sok és íinom rostú szűrőanyag használatával, de ez nem főfeltétele a sikernek. Bár az ilyen szűrőanyag célszerűbb, egyéb szűrőanya.- 60 gok, pl. átlyukgatott fémlemez vagy finom dróthálószövet is alkalmazást nyerhet itt. Az egyrészt a dispersrészecskéknek és másrészt az idegen anyagoknak viselkedé­sében tapasztalható, említett különbség, 65 minden valószínűség szerint, felületi ha­tásra és adsorpcióra vezethető vissza. A találmánynak megfelelő szűrés le­folyása már most a következő: A szűrés megkezdése előtt megállapí- 70 tandó, hogy mely kolloidokat és esetleg mely nagyobb terjedelmű más alakulato­kat kell a szűrőanyagnak keresztül-

Next

/
Thumbnails
Contents