103801. lajstromszámú szabadalom • Biztosító berendezés autók ellopása ellen

"Megjelent 1031. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI Jí|jj]lg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 103801. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. — '40 Biztosító berendezés autók ellopása ellen. Árkovits Ferenc gépbocsivezető Veszprém. A bejelentés napja 1930. évi október hó 13-ika. Az autók ellopása elleni biztosító beren­dezések nagyrésze a motor villamos gyúj­tásának elzárására van alapítva. Az ed­digi ilynemű berendezéseknek nagy hát-5 ránya azonban az a körülmény, hogy a megszakított áramkört a szakavatott tol­vaj könnyen át tudja hidalni s a motor újra működésképes lesz. Jelen találmány tárgya már most egy olyan biztosító be­, rendezés, melynél az áram kikapcsolása Wertheim-lakatkulccsal történik s emel­lett ezen biztosító berendezés az akkumu­látoros gyújtású motor gyujtótranszformá­torának elosztólapjára van szerelve. Ezen > elrendezés folytán az áramszakítás a transzformátor legérzékenyebb helyére van összpontosítva, úgy liogy e helyen való bárminő erőszakos kísérlet a transz­formátor belső vezetékiének szakadását i idézné elő, ami által az ellopási lehetőség még jobban csökkentve volna. A csatolt rajz a találmány egy példa­kénti megoldását tünteti fel és pedig az 1. ábrán az elrendezés felülnézetben, míg a 2. ábra a kulcsnyelvnek a működési módját ábrázolja. A gyujtótranszformátor (1) fedőlapján a (2) nyíláson jön ki a (3) kontaktuscsavar­hoz az áramvezeték, mely a (6) kontaktus­hoz erősített (5) laprugón levő (4) kala­páccsal a mótor működési helyzetében érintkezésben van. Ha azonban az ugyan-i csak az (1) fedőlapra erősített (8) "VVert­heim-lakat (16) rekesztőit a (9) kulccsal elforgatjuk, akkor a lakat (17) nyelve (2. ábra) a nyíllal ellenkező értelemben fel­felé halad s a (7) kontaktus híd, mely ter­mészetesen villamosságot nem vezető anyagból áll, a (12) tekercsrugók hatása to alatt hátrafelé csappan s az (5) laprugók, a kontaktushídnak ehelyütt alkalmazott lerézselt élvonalát követve, a (3) kon­takti! scsa vartól eltávolodnak. A kontak­tushíd ezen mozgásának vezetésére elől a 45 (10) vezetőcsappal s a (11) vezetékággyal van ellátva, míg közepén a (14) csavarorsó halad át s a (13) kivájatban a kontaktus­kid a csavarorsót kikerülheti. A (14) csa­varorsó a transzformátor (1) fedőlapjának 50 a leerősítésére szolgál s lenyúlik a transz­formátor belső szerkezetéig is; ennélfogva a csavarorsóval való erőszakos kísérletek a transzformátor rongálására vezetné­nek, amiben egy további biztosítékot nye- 55 rünk. A találmányon többféle szerkezeti mó­dosítást is alkalmazhatunk, anélkül, hogy az alapgondolaton túlmennénk; így pl. a (8) Wertheim-lakaton alkalmazhatunk 60 még egy (15) rekesztőcsapot is, mely a kulcs minden állásánál az egyik rekesztőt megfogja s a kulcsnélküli kísérletezge­téseknek útját állja. Továbbá alkalmaz­hatjuk ezen biztosító berendezést meg- 65 felelő szerkezeti alakítással mágnesgyuj­tóval dolgozó motorokhoz is. Szabadalmi igények: 1. Biztosító berendezés autók ellopása el­len, azáltal jellemezve, hogy a motor 70 gyujtótranszformátorának fedőlapján kijövő és elmenő drótszálak közé lap­rugós kontaktuskalapácsot alkalma­zunk s ezek laprugóinak a drótvégek kontaktusaihoz való közelítésére vagy 75 távolítására Wertheim-lakat lerézselt

Next

/
Thumbnails
Contents