103753. lajstromszámú szabadalom • Rendszámtábla kioldó járművédő szerkezet

Meiíjelent 1931. évi december hó l-é«. MAGYAR KIRÁLYf (M^Hl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103153. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Rendszámtábla kioldó járművédó' szerkezet. Keleti Miklós m. kir. százados Tatatóváros. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 15-ike. Az eddig használt járművédők csak arra valók, hogy a járművet megvédjék egy esetleges összeütközés alkalmával az összezúzódástól. Jelen találmány két célt 5 szolgál: az egyik, hogy a gépkocsit az ösz­szeütközésnél megvédje, a főcélja azon­ban, hogy személy elütése vagy gázolása esetében a gépjármű rendszám-táblájá­nak eüejtése által lehetővé tegye a gép-10 jármű azonosságának megállapítását. A találmány céljának elérésére az (a) védővas (1. ábra) való, melyre a kétszer derékszögben meghajlított (b) laposvas nyelv van erősítve. Az (a) védővas a rá-15 erősített két (c) rúd segítségével elmoz­dulhat a (d) ütközővas megfelelő (e) nyí­lásaiban a gépjármű hoSiSZjtengeiyének irányában. Az (a) Védővas és (d) iitköző­vas között vannak az (f) hengeres rugók. 20 A (d) iitkÖzovasra Van erősítve az u-alakura meghajlított (g) vas, mely a (d) ütközővassal együtt a (h) rést képezi. A (d), (g) vasak, valamint a (j) rendszám­tábla (k) nyílásaiba illik a (b) nyelv két 25 nyúlványa (1). (3. és 4. ábra). A (g) vas­hoz van erősítve az (m) kengyel (2. ábra), mely az (n) rugó által működtetett (o) ru­dacska vezetésére szolgál. Az (o) rudacska kézzel való mozgatására szolgál a két 80 (p) fogantyú (3. ábra). A (d) ütközővasra vannak erősítve a meghajlított és a (q) rugók megerősítésére szolgáló (r) vasak. (2. és 5. ábra). A (q) rugók leesés ellen (s) peckek által vannak biztosítva. A (d) 35 ütközővas a két (t) ruddial és az (u) csa­varokkal a gépkocsi alvázéihoz van erő­sítve. A (j) rendszámtáblára a (jl) szög­vasak vannak erősítve a (q) rugók jobb felfekvése céljából. Az egész kioldó szerkezet a (v) bádog- 40 szekrényben van, melynek alsó és felső oldala az (y) pántok körül nyitható. A két szekrényoldal a (z) csavarokkal zár­ható (1. ábra). A (z) csavarok orsóin (x) lyuk van a hatósági zsineg számára. 45 A szerkezet működése a következő: Ha az (a) védővasra a nyilak valame­lyikének irányából nyomóerő hat, akkor az erő hatására az (f) rugók összenyomód­nak, miközben az (a) védővasra erősített 50 (b) nyelv a nyíl (2. ábra) irányában el­mozdul, ezáltal az (1) nyúlványok a raj­tuk függő (j) rendszámtábla (k) nyílásai­ból kikapcsolódnak és a rendszámtáblát a (q) rugók a földre lökik. Ekkor az (n) 55 rugó az (o) rudacskát, mely eddig a (j) rendszámtáblának támaszkodott a (h) ré­sen keresztül löki, miáltal azt elzárjá. Ez­által elérjük azt, hogy a (j) rendszám­tábla alulról a (h) résbe vissza nem he- go lvezhető. A rendszámtábla újból való be­helyezésére először a (z) csavarokat kell kicsavarolni, miután az (y) pántokkal a védővashoz erősített (v) védőszekrény nyitható. A (p) fogantyúk hátratolása ál- 65 tal az (o) rudacskát a (h) résből kihúz­zuk s az (n) rugót ismét feszítjük. Ekkor a (j) rendszámtábla ismét behelyezhető az (a) védővas kis benyomása által. A (v) bádogszekrény, mely az (a) védővassal 70 együtt mozog, biztosít az ellen, hogy az & védő vas, iil. (d) ütközővas közé tett tárggyal a szerkezet működését megaka­dályozzák. A (v) védőszekrény falán a (t) rudaknak és az (r) vasaknak figyelembe 75 vételével megfelelő nyílások vannak. A bádogszekrény a (q) lökőrugófcat, va­lamint a (jl) szögivasaklat is fedi, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents