103742. lajstromszámú szabadalom • Ejárás rézércek és kohótermékek nedves úton való feldolgozására

Megjelent 1931. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103142. SZÁM. — xri/d. OSZTÁLY. Eljárás rézércek és kohótermékek nedves úton való feldolgozására. Dr. Bálint István vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi november hó 7-ike. Ismeretes, hogy rézérceket csak akkor lehet gazdaságosan lúgozni, ha ezek egy­szerű rézvegyületeket, mint pl. kuprioxid, kuprooxid, kuproszulfid vagy kupriszulfi-5 dot tartalmaznak. A természetes rézércek azonban csak a legritkább esetben for­dulnak elő egyszerű vegyületek formájá­ban, hanem legtöbbször mint komplex­vegyületek találhatók, amilyen pl. a bor-10 nit, Cu3 , FeSs), a kalkopirit (Cu Fe Ss), az energiát (Cua As Ss) stb. Ezen vegyületek a lúgzási műveletek­nek, történjen a lúgzás pl. akár kupriklo­riddal, akár valamilyen vassóval, igen el-15 lenállók, minélfogva a lúgzás olyan hosszú időt vesz igénybe, vagy az ércnek olyan fokú megőrlését teszi szükségessé, hogy ezt a műveletet gazdaságosan nem lehet keresztül vinni. Ugyanez áll egyes kohó-20 termékekre, amilyenek pl. a nyers rézkő, a koncentrál, stb. A legtöbb ilyen komplex-vegyületet tartalmazó érc könnyen ós gyorsan ki­lúgozható, ha a találmány értelmében a 25 kilúgozás előtt az ércet alkáli fémek, vagy alkáli földfémek hidroxidjainak, szulfidjainak, hidroszulfidjainak vagy poliszulíidjainak vizes oldatával pállít­juk. A pállítás néhány óráig célszerűen 30 melegítéssel történik, sőt a megfelelő ma­gasabb hőmérséklet elérése végett 3—4 atmosziféra nyomást is alkalmazihatunk. Ezen előkezelés céljaira a felsorolt ve­gyületek közül leghasználhatóbbak a jól 35 oldható vegyületek. Az eljárás használ­ható metalloid szulfidot tartalmazó komplex rézvegyületekre is, melyekre nézve az eddig ismeretes előkészítő eljá­rások, — mint pl. a magas hőmérsékleten levegőtől elzárt térben való hevítés — 40 nem voltak alkalmazhatók. A találmány lényegén nem változtat, ha az előkezelés olyan anyagokkal törté nik, melyek kémiai cserebomlás révén szolgáltatnak hidroxidokat, szulfidokat *5 vagy poliszulfidokat. így pl. az előkeze­lés történhetik szóda és oltott mész elegyével, nátriumszulfát ós oltott mész elegy ével, oltott mész és kén elegyével, stb. Az előkezelés után a folyadéktól az 50 ércet bármely ismert módon elválasztva lúgozhatjuk. Az eljárás használhatósága a követ­kező számszerű példából tűnik ki: Egy 6.4% rezet tartalmazó szulfidos 55 rézércből ferriklorid vizes oldatával 5 órán át kezelve, kioldódott 0.8% réz, azaz az Összes réznek 12.5%-a. Ugyanezen réz­ércből, melyet VA órán át nátriumpoli­szulfidoldattal előkezeltünk, 2 órán át 60 ferrikloridoldattal kioldódott 4.6% réz, azaz az összes réznek 72%-a. Ugyanezen rézércből, melyet 1X A órán át az előbbinél kétszer töményebb nátriumpoliszulfidol­dattal előkezeltünk, ferrikloridoldattal 2 65 órán át kezelve kioldódott 6% rcz, azaz az összes réznek 94%-a. Szabadalmi igény: Eljárás réz-ércek vagy kohótermókek nedves úton való feldolgozására, azzal 70 jellemezve, hogy az érceket a tulajdon­képeni lúgozás előtt ammónium, al­kálifémek vagy alkáliföldfémek hid­roxidjainak, szulfidjainaik, hidroszul fidjainak vizes oldatával pállítjuk, il- 75 letve melegítjük, majd a lúgozást is­mert módon foganatosítjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents